SÚPRAVA VYHRIEVANÉHO A CHLADENÉHO SEDLA
941000172021-02-02
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Číslo súpravy
52000462, 52000462DEMO, 52000463, 52000463DEMO, 52100063
Modely
Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).
Požiadavky na montáž
Ak je do konektora obvodu príslušenstva už zapojené iné príslušenstvo (pozrite si Obrázok 4 ), potom je nutné použiť zväzok „Y“ nadstavca.
Modely 2014 – 2016: Ak je do konektora obvodu príslušenstva už zapojené iné príslušenstvo, použite zväzok nadstavca prepínania obvodov (70264-94A), ktorý sa predáva samostatne ako „Y“ nadstavec.
Modely 2017 – novšie: Ak je do konektora obvodu príslušenstva už zapojené iné príslušenstvo, použite zväzok nadstavca prepínania obvodov (69201706), ktorý sa predáva samostatne ako „Y“ nadstavec.
Modely Trike: Samostatné zakúpenie súpravy držiaka nadstavca (52100063).
Modely 2014 – 2016: montáž súpravy 69200722 vyžaduje prístup ku konektoru obvodu príslušenstva pod sedlom.
Modely 2017 – novšie: Montáž súpravy 69201599A vyžaduje prístup ku konektoru obvodu príslušenstva pod sedlom.
Vyhrievané a chladené sedlo je kompatibilné s montážnymi súpravami chrbtovej opierky vodiča 52589-09A a 52300642. Sedlo nie je kompatibilné s montážnymi súpravami chrbtovej opierky vodiča 52596-09A a 54099-10.
Elektrické preťaženie
UPOZORNENIE
Nabíjací systém vozidla je možné preťažiť pridaním príliš veľkého množstva elektrického príslušenstva. Ak je v prevádzke príliš veľa spotrebičov, ktoré spotrebovávajú viac elektrického prúdu, ako dokáže nabíjacia sústava vyprodukovať, môže takáto spotreba elektriny viesť k vybitiu batérie a spôsobiť poškodenie elektrickej sústavy motocykla. (00211d)
VÝSTRAHA
Počas inštalácie ľubovoľného elektrického príslušenstva dbajte na to, aby ste neprekročili prípustné hodnoty prúdu poistky alebo ističa, ktoré chráni príslušný upravovaný obvod. Prekročenie maximálneho prúdu môže zapríčiniť zlyhanie elektroniky, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00310a)
Sedlo vyžaduje do 4 ampérov z prúdu elektrickej sústavy.
Obsah súpravy
Obsah súpravy je opísaný v častiach Obrázok 11 a Tabuľka 2 .
DEMONTÁŽ
1. Odstráňte záchytný remeň. Pozrite si servisnú príručku.
2. Odmontujte sedlo. Pozrite si servisnú príručku.
3. Odmontujte sedlovú tašku. Pozrite si servisnú príručku.
Demontáž sedla
1. Modely Tour-Pak®: Otvorte veko kufra Tour-Pak. Nadvihnite prednú časť vypchávky pre prístup k upevneniu sedla.
2. Pozrite Obrázok 11 . Demontujte skrutku s hlavou Phillips s poistnou podložkou (A) zo zadnej časti súčasného sedla. Potiahnite sedlo smerom dozadu na jeho demontáž. Skrutku si odložte.
3. Pásiky na blatníku: Demontujte ozdobné pásiky na blatníku, ak sú vo výbave:
a. Oblepte špičku bežného skrutkovača kusom pásky, aby ste tak nepoškodili pochrómované a lakované povrchy.
b. Pozrite Obrázok 1 . Zasuňte špičku skrutkovača medzi pochrómovaný rámik a gumený ozdobný pásik.
c. Vypáčte rámik. Vytiahnite ho smerom nahor a preč od gumeného ozdobného pásika.
d. Začínajúc od ktoréhokoľvek konca snímte gumený ozdobný pásik z blatníka.
e. Vyčistite zmesou 50 % izopropylalkoholu a 50 % destilovanej vody.
Obrázok 1. Odstránenie ozdobných pásikov blatníka
MONTÁŽ
Výmena nárazníkov
POZNÁMKA
Vozidlá Touring s namontovanými chráničmi sedlových tašiek a VŠETKY vozidlá Trike nevyžadujú montáž dištančných prvkov (10300256). Dištančné prvky zlikvidujte.
1. Pozrite údaj 2. Snímte nárazníky.
a. Demontujte skrutky (1). Odložte si ich.
b. Snímte nárazníky (2). Zahoďte.
c. Namontujte dištančné prvky (3).
d. Namontujte skrutky Originálna výbava (OE) (1). Utiahnite.
Krútiaci moment: 43,4–49 N·m (32–36 ft-lbs)
1Skrutka (2)
2Nárazník (2)
3Podložka (2)
Obrázok 2. Demontáž nárazníka/montáž dištančného prvku
Montáž nového sedla a záchytného remeňa
POZNÁMKA
Pozrite údaj 3. Modely Trike 2014 – novšie: Vyžaduje sa samostatné zakúpenie súpravy držiaka nadstavca (52100063).
1Skrutka
2Sedlo
3Držiak nástavca
4Výčnelok na sedle
Obrázok 3. Montáž sedla modelov Trike
1. Namontujte nový záchytný remeň. Pozrite si servisnú príručku.
VÝSTRAHA
Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, odpojte najprv záporný (–) kábel batérie. (00048a)
2. Postupujte podľa krokov uvedených v príručke majiteľa na demontáž záporného kábla z batérie.
3. Pozrite údaj 4. Identifikujte a odpojte prípojku z konektora obvodu príslušenstva (6).
1BCM [242]
2Napájanie BCM [259]
3Bezpečnostná siréna [142]
4Hlavná poistka [5]
5Udržiavacia nabíjačka [281]
6Príslušenstvo P&A [4] 8-cestný Molex MX150, šedý
7DLC [91]
8Poistková svorkovnica [64]
6aPOZNÁMKA: Modely 2017 – novšie: 3-cestný konektor príslušenstva P&A je umiestnený na opačnej strane. (nie je zobrazené)
Obrázok 4. 2014 – 2016: Ľavý bočný kryt
4. Nájdite konektor ohrievania/chladenia sedla umiestnený na spodnej strane nového sedla.
5. Zapojte konektor ohrievania/chladenia sedla do konektora obvodu príslušenstva (6).
6. Informácie nájdete v príručke majiteľa. Zapojte záporný (-) kábel batérie.
7. Veďte kabeláž do priestoru pod sedlom tak, aby po namontovaní sedla nebola pricviknutá.
8. Skontrolujte, že je uzáver držiaka káblového zväzku poistky správne umiestnený a upevnený tak, aby zostal priestor sedlovej základne prázdny.
9. Pozrite Obrázok 5 . Ak je montáž hotová, zasuňte zadnú časť sedla cez záchytný remeň z prednej strany, až kým nie je otvor (2) na prednej spodnej strane sedla za montážnym jazykom (1) na zadnom držiaku palivovej nádrže.
1Jazyk držiaka palivovej nádrže
2Otvor na spodnej strane sedla (typické)
Obrázok 5. Predné upevnenie sedla (typické)
10. Zatlačte sedlo smerom nadol na hlavnú oporu rámu.
11. Posuňte sedlo smerom dopredu motocykla, až kým jazyk držiaka palivovej nádrže úplne nezapadne do otvoru pod sedlom.
12. Upevnite sedlo na zadný blatník pomocou skrutiek s hlavou Phillips (s poistnou podložkou) odskrutkovaných počas demontáže sedla. Utiahnite.
Krútiaci moment: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Namontujte sedlo. Po namontovaní sedlo nadvihnite a presvedčite sa, či je bezpečne pripevnené. Pozrite si servisnú príručku.
14. Namontujte záchytný remeň. Pozrite si servisnú príručku.
15. Namontujte sedlové tašky na vozidlo, ak boli demontované v predošlých krokoch. Pozrite si servisnú príručku. Upevnite pomocou OE čapov a plochých podložiek.
POZNÁMKA
Tvarovaná gumená vložka na spodnej časti sedlových tašiek musí tesne zapadnúť do spodných nosníkov sedlovej tašky.
16. Utiahnite predné montážne skrutky sedlovej tašky. Utiahnite.
Krútiaci moment: 7–11 N·m (62,0–97,4 in-lbs)
POUŽITIE
POZNÁMKA
 • Aktivácia prvkov sedla počas vypnutého motora vozidla alebo pri prevádzke počas nízkej rýchlosti môže rýchlo vybiť batériu vozidla. Mohlo by to viesť k následnému zlyhaniu štartéra a k poškodeniu elektrického systému.
 • Na niektorých vozidlách predstavuje spínač príslušenstva kolískový spínač nachádzajúci sa v panely spínača vo vnútornej kapotáži. So spínačom zapaľovania v polohe IGNITION (zapaľovanie) alebo ACCY (príslušenstvo) prerušte obvod vyhrievania a chladenia sedla prepnutím spínača príslušenstva z polohy OFF (vypnuté) na ON (zapnuté).
 • Informácie k ovládaniu obvodu príslušenstva vozidla nájdete v príručke majiteľa.
 • Ak je spínač príslušenstva v polohe ON (zapnuté) a otočný spínač sedla je zapnutý počas toho, ako je vozidlo vypnuté, sedlo sa začne zahrievať alebo chladiť po otočení spínačom zapaľovania do polohy IGNITION (zapaľovanie) alebo ACCY (príslušenstvo).
 • Ventilátory sa aktivujú iba ak je sedlo v režime chladenia a polohy pre vodiča, spolujazdca alebo oboch sú nastavené nad úrovňou OFF (vypnuté).
 • Ventilátory pre vodiča a spolujazdca sa zapínajú a vypínajú súčasne.
 • Aktivácia iba jedného z ventilátorov nie je bežným javom.
 • Rýchlosť ventilátora sa v závislosti od nastavenia úrovne výkonu nebude líšiť.
 • Sila chladenia je riadená silou prúdu prechádzajúceho prvkom ohrievania/chadenia a nie rýchlosťou otáčok ventilátora.
 • Dosiahnutie optimálnej teploty sedla počas jeho vyhrievania vyžaduje 2 – 5 minút a optimálny efekt chladenia sedla sa dostaví po 10 – 20 minútach.
 • Mechanizmus sedla nefúka vzduch na vodiča ani na spolujazdca.
 • Pri čistení dbajte na to, aby ste nestrhli kryt z kolískového spínača. Otočné tlačidlá ani kryt kolískového spínača sa nepokúšajte demontovať. Tieto diely neboli navrhnuté na rozoberanie.
Spínače ovládania sedla
1. Pozrite údaj 6. Otočné spínače (1, 3):
a. Ovládajú individuálne nastavenia úrovní pre vodiča a spolujazdca.
b. Ovládania úrovní sú od seba nezávislé.
c. Zarážky na spínačoch umožňujú obsluhe rýchly návrat k preferovanému nastaveniu.
d. Ovládanie pre vodiča (1) je umiestnené najbližšie k sedlu vodiča.
e. Ovládanie pre spolujazdca (3) je umiestnené najbližšie k sedlu spolujazdca.
f. Najnižšie nastavenie, prvá zarážka, vypne funkcie danej časti sedla nezávisle od nastavenia druhého spínača ovládania vyhrievania/chladenia (2).
g. Ďalšie štyri zarážky zvyšujú silu vyhrievania alebo chladenia.
2. Pozrite údaj 6. Spínač ohrievania/chladenia (2):
a. Stlačte „H“ pre vyhrievanie.
b. Stlačte „C“ pre chladenie.
3. Ventilátory:
a. Oba ventilátory zostávajú po aktivovaní vyhrievania VYPNUTÉ.
b. Oba ventilátory zostávajú ZAPNUTÉ kedykoľvek je aktívny režim „C“ a úroveň výkonu je nad úrovňou OFF (vypnuté).
c. Ventilátory sú vždy buď VYPNUTÉ alebo ZAPNUTÉ.
d. Ventilátory počas režimu chladenia odsávajú prebytočné teplo zo spodnej strany prvku ohrievania/chladenia. Vzduch neprúdi cez povrch sedla.
e. Ventilátory nefúkajú vzduch na vodiča ani na spolujazdca.
f. Diaľkový vstup/výstup elektronického ovládača sedla (RIO-ESC) sedla ovláda ventilátory rovnakou rýchlosťou bez ohľadu na úroveň nastavení.
g. Sedlo využíva silné prúdenia vzduchu, ktoré mierne menia rýchlosť otáčok ventilátora.
h. Mierna zmena rýchlosti ventilátora môže byť počuteľná v menej hlučnom prostredí. To je v poriadku.
4. Výkonnostné špecifikácie:
a. Optimálne ohriatie sedla zaberie 2 – 5 minút.
b. RIO-ESC zahrieva sedlo na nastavenú teplotu na základe úrovne nastavení spínača ovládania.
c. Maximálna teplota sedla nemusí byť dosiahnuteľná v extrémne chladných podmienkach v dôsledku hraničnej hodnoty výkonu sedla.
d. Optimálne ochladenie sedla zaberie 10 – 20 minút.
e. RIO-ESC ochladzuje sedlo z podielu plného výkonu na základe úrovne nastavení spínača ovládania na maximalizovanie pohodlia pre vodiča a spolujazdca pri meniacich sa teplotách okolia.
f. Maximálny výkon je podmienený správne fungujúcim nabíjacím systémom, nakoľko výkon je limitovaný napätím systému.
g. Výkon môže byť znížený alebo úplne vypnutý pri nezvyčajne nízkom systémovom napätí. Nízke napätie predstavuje situáciu, kedy je kľúč prepnutý do režimu príslušenstva a batéria nie je plne nabitá.
h. Teplo sa na používateľa prenáša pomocou vodivosti. Výber oblečenia bude mať na tento efekt vplyv.
i. Prvky ohrievania/chladenia sú umiestnené iba pod časťou sedla, ktorá prichádza do kontaktu so sedacou časťou ľudského tela. Miesta stehien nebudú ohrievané ani chladené.
5. Diagnostika:
a. RIO-ESC obsahuje tri odkryté diódy LED diódy na zadnej strane: Tieto diódy sú najlepšie viditeľné odpojením RIO-ESC zo základne sedla. Ak bola viazacia páska na zväzku RIO-ESC odstrihnutá, musí byť nahradená novou páskou.
b. Kódy udalostí sú postupne zobrazované a v tejto sekvencii pokračujú, pokiaľ zostáva sedlo napájané. Na uistenie sa, že boli všetky kódy udalostí identifikované sledujte diódy LED, až kým neuvidíte ten istý kód zobrazený po druhýkrát.
c. Všetky kódy udalostí budú resetované po vypnutí a opätovnom zapnutí systémov.
d. Ak po opätovnom zapnutí systému je príčina kódu udalosti stále prítomná, RIO-ESC opätovne tento kód zobrazí.
e. Riešenie problému môže od vodiča vyžadovať, aby fyzicky demontovali sedlo z rámu vozidla a získali tak prístup k RIO-ESC bez deaktivácie napájania.
f. Ak bola príčina kódu udalosti opravená, sedlo sa automaticky pokúsi kód resetovať. Tento proces zaberie približne 5 – 30 sekúnd.
g. Kódy zostávajú zobrazené, až kým nie je napájanie reštartované a to aj v prípade, že je sedlo schopné samoresetovania a bezproblémového fungovania.
h. Pozrite si Tabuľka 1 , kde nájdete definície kódov udalostí.
1Spínač ovládania pre vodiča
2Spínač ovládania ohrievania/chladenia
3Spínač ovládania pre spolujazdca
Obrázok 6. Spínače ovládania vyhrievania/chladenia sedla
1LED1
2LED2
3LED3
Obrázok 7. Diódy LED RIO
Tabuľka 1. Kódy udalostí
LED
Bliká
Kód
Detekcia
Možné príčiny
Kroky riešenia problémov
1
1
Vnútorný spínač ovládania A
Chybný signál monitorovaného interného čipu
 • Vnútorné poškodenie alebo nesprávne používanie ovládača
 • Navštívte predajcu
1
2
Vnútorný spínač ovládania B
Chybný signál monitorovaného interného čipu
 • Vnútorné poškodenie alebo nesprávne používanie ovládača
 • Navštívte predajcu
1
3
Vnútorný spínač ovládania C
Chybný signál monitorovaného interného čipu
 • Vnútorné poškodenie alebo nesprávne používanie ovládača
 • Navštívte predajcu
1
4
Vnútorný spínač ovládania D
Chybný signál monitorovaného interného čipu
 • Vnútorné poškodenie alebo nesprávne používanie ovládača
 • Navštívte predajcu
1
5
Nadmerné napätie A
Zmerajte napätie prvku ohrievania/chladenia
 • Vnútorné poškodenie alebo nesprávne používanie ovládača
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodený káblový zväzok
 • Navštívte predajcu
1
6
Nedostatočné napätie A
Zmerajte napätie prvku ohrievania/chladenia
 • Kontinuita prípojky
 • Istič poistky vyhrievacej/chladiacej podložky
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodený káblový zväzok
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Otočte spínač sedlo do polohy OFF (vypnuté) nechajte obe časti sedla vychladnúť na izbovú teplotu po dobu 5 minút
 • Navštívte predajcu
1
7
Nadmerné napätie C
Zmerajte napätie prvku ohrievania/chladenia
 • Vnútorné poškodenie alebo nesprávne používanie ovládača
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodený káblový zväzok
 • Navštívte predajcu
1
8
Nedostatočné napätie C
Zmerajte napätie prvku ohrievania/chladenia
 • Kontinuita prípojky
 • Istič poistky vyhrievacej/chladiacej podložky
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodený káblový zväzok
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Otočte spínač sedlo do polohy OFF (vypnuté) nechajte obe časti sedla vychladnúť na izbovú teplotu po dobu 5 minút
 • Navštívte predajcu
1
9
Nadmerné napätie D
Zmerajte napätie prvku ohrievania/chladenia
 • Vnútorné poškodenie alebo nesprávne používanie ovládača
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodený káblový zväzok
 • Navštívte predajcu
1
10
Nedostatočné napätie D
Zmerajte napätie prvku ohrievania/chladenia
 • Kontinuita prípojky
 • Istič poistky vyhrievacej/chladiacej podložky
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodený káblový zväzok
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Otočte spínač sedlo do polohy OFF (vypnuté) nechajte obe časti sedla vychladnúť na izbovú teplotu po dobu 5 minút
 • Navštívte predajcu
2
1
Nízka rýchlosť ventilátora 1
Nameraný signál spätnej väzby ventilátora
 • Fyzický odpor (prekážka) čepele ventilátora
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodený káblový zväzok
 • Vyčistite upchatý prívod
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
2
Nízka rýchlosť ventilátora 2
Nameraný signál spätnej väzby ventilátora
 • Fyzický odpor (prekážka) čepele ventilátora
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodený káblový zväzok
 • Vyčistite upchatý prívod
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
3
Vysoká rýchlosť ventilátora 1
Nameraný signál spätnej väzby ventilátora
 • Obmedzený prívod vzduchu
 • Poškodený ventilátor
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
4
Vysoká rýchlosť ventilátora 2
Nameraný signál spätnej väzby ventilátora
 • Obmedzený prívod vzduchu
 • Poškodený ventilátor
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
5
Zaseknutý ventilátor 1
Nameraný signál spätnej väzby ventilátora
 • Úplné upchatie čepele ventilátora
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodený ventilátor
 • Poškodený káblový zväzok
 • Vyčistite upchatý prívod
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
6
Zaseknutý ventilátor 2
Nameraný signál spätnej väzby ventilátora
 • Úplné upchatie čepele ventilátora
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodený ventilátor
 • Poškodený káblový zväzok
 • Vyčistite upchatý prívod
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
7
Nadmerné napätie ventilátora 1
Nameraná spotreba energie ventilátora
 • Fyzický odpor (prekážka) čepele ventilátora
 • Poškodený ventilátor
 • Poškodený káblový zväzok
 • Vyčistite upchatý prívod
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
8
Nedostatočné napätie ventilátora 1
Nameraná spotreba energie ventilátora
 • Obmedzený prívod vzduchu
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodený ventilátor
 • Poškodený káblový zväzok
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
9
Nadmerné napätie ventilátora 2
Nameraná spotreba energie ventilátora
 • Fyzický odpor (prekážka) čepele ventilátora
 • Poškodený ventilátor
 • Poškodený káblový zväzok
 • Vyčistite upchatý prívod
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
10
Nedostatočné napätie ventilátora 2
Nameraná spotreba energie ventilátora
 • Obmedzený prívod vzduchu
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodený ventilátor
 • Poškodený káblový zväzok
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Vymeňte ventilátor
 • Navštívte predajcu
2
11
Vysoká teplota sedla vodiča 3
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je nad limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo vychladnúť na izbovú teplotu
 • Prepínajte spínačom ohrievania/chladenia
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
2
12
Vysoká teplota sedla spolujazdca 3
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je nad limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo vychladnúť na izbovú teplotu
 • Prepínajte spínačom ohrievania/chladenia
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
1
Vysoká teplota sedla vodiča 1
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je nad limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo vychladnúť na izbovú teplotu
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
2
Nedostatočné napätie 1
Nameraný vstupné napätie konektora
 • Nadmerné napätie konektora sedla
 • Skontrolujte, že nabíjací systém a batéria vozidla fungujú správne
 • Skontrolujte, že je prípojka hlavného napájania sedla čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
3
Nadmerné napätie
Nameraný vstupné napätie konektora
 • Nadmerné napätie konektora sedla
 • Skontrolujte, že nabíjací systém a batéria vozidla fungujú správne
 • Navštívte predajcu
3
4
Nízka teplota sedla vodiča 1
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je pod limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo zahriať na izbovú teplotu
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
5
Vysoká teplota sedla spolujazdca 1
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je nad limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo vychladnúť na izbovú teplotu
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
6
Nízka teplota sedla spolujazdca 1
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je pod limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo zahriať na izbovú teplotu
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
8
Vysoká úroveň spínača sedla spolujazdca
Napätie tlačidla sedla spolujazdca
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodenie sady spínača
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
10
Vysoká úroveň spínača sedla vodiča
Napätie tlačidla sedla vodiča
 • Kontinuita prípojky
 • Poškodenie sady spínača
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
11
Vysoká teplota sedla spolujazdca 2
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je nad limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo vychladnúť na izbovú teplotu
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
12
Vysoká teplota sedla vodiča 2
Nameraná teplota prvku ohrievania/chladenia
 • Poškodenie prvku ohrievania/chladenia
 • Prvok ohrievania/chladenia je nad limitom prevádzkovej teploty
 • Kontinuita prípojky
 • Nechajte sedlo vychladnúť na izbovú teplotu
 • Skontrolujte, že je prípojka čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
3
13
Nedostatočné napätie 2
Nameraný vstupné napätie konektora
 • Nízke napätie konektora sedla
 • Skontrolujte, že nabíjací systém a batéria vozidla fungujú správne
 • Skontrolujte, že je prípojka hlavného napájania sedla čistá a správne zapojená
 • Navštívte predajcu
RIEŠENIE PROBLÉMOV
POZNÁMKA
 • Ak systém nefunguje podľa očakávaní, mali by byť vykonané nasledujúce kroky.
 • Ak je ohrievanie alebo chladenie prílišné, znížte úroveň otáčaním tlačidla smerom k polohe OFF (vypnuté).
Ak je vozidlo v pohybe:
1. Prepnite spínač ovládania ohrievania/chladenia a vyčkajte 2 sekundy pred opätovným zapnutím režimu ohrievania/chladenia.
2. Ak neveziete spolujazdca, otočte spínač ovládania pre spolujazdca do polohy OFF (vypnuté).
Ak vozidlo nie je v pohybe, motor je vypnutý a batéria je plne nabitá:
1. Skontrolujte poistku káblového zväzku sedla.
a. Ak je poistka otvorená, vymeňte ju za servisný diel uvedený v Tabuľka 2 . Nevymieňajte túto poistku za poistku vyššej menovitej hodnoty.
b. Ak sa poistka naďalej otvára, navštívte predajcu.
2. Aktivujte funkcie sedla.
a. Počas náhľadu do RIO-ESC na zobrazenie histórie kódov udalostí z ovládača udržujte stále napájanie prípojky sedla.
b. Keďže ovládanie prvkov ohrievania/chladenia sedla funguje individuálne pre vodiča a spolujazdca, identifikácia a overenie problému môže vyžadovať aktiváciu prvkov iba pre vodiča, iba pre spolujazdca alebo kombináciu týchto dvoch ovládaní.
3. Poznačte si kódy udalostí do RIO-ESC .
a. Tieto kódy sú viditeľné odpojením RIO-ESC sedla zo základne sedla.
b. Pozrite si Obrázok 7 a Tabuľka 1 , kde nájdete podrobné informácie o kódoch udalostí. Určitý počet udalostí je vzájomne prepojených.
c. Doporučujeme pokračovať v nasledujúcich krokoch bez ohľadu na kód udalosti.
4. Vizuálne skontrolujte ventilátory pre správne fungovanie a možné prekážky.
a. Nedotýkajte sa čepele ventilátora. Čepeľ ventilátora môže spôsobiť fyzické zranenia počas prevádzky alebo pri náhlom uvedení do chodu.
b. Nevkladanie predmety do ventilátora. Môžete tak ventilátor poškodiť a spôsobiť fyzické zranenia pri náhlom uvedení do chodu.
c. Oba ventilátory sa aktivujú, ak je jedno z tlačidiel nastavené na režim chladenia a nad polohou OFF (vypnuté). Niektoré udalosti ventilátory deaktivujú.
d. Pred odstránením upchatia ventilátory odpojte. Ventilátory sa krútia bez veľkého odporu, keď sú odpojené.
5. Ak sú ventilátory poškodené, pozrite si sekciu OPRAVA. Namontujte ventilátory a skontrolujte, že sú priechodky konektora správne umiestnené pred zapojením prípojok.
6. Nastavte obe časti sedla do polohy OFF (vypnuté). Aktivujte napájanie prípojky sedla.
7. Nastavte sedlo do problémového režimu a poznačte si udalosti.
a. Týmto spôsobom budú zaznamenané iba opakujúce sa udalosti.
b. Podrobné postupy riešenia problémov nájdete v Obrázok 1 .
POZNÁMKA
 • Počas kontroly spojov konektorov pre nahromadené nečistoty sa uistite, že sú povrchy tesnení a konektorov čisté a že sú tesnenia pred zapojením prípojok namontované a správne umiestnené. Spoje nečistite abrazívnym materiálom alebo kvapalinami, ktoré nie sú vhodné pre medené spoje, plasty alebo silikónovú gumu.
 • Počas riešenia problému môže byť nutné použiť nabíjačku batérie na zabránenie jej vybitiu.
 • Obe časti ohrievania/chladenia obsahujú samoresetovaciu poistku, ktorá obmedzuje podmienky prevádzky pri vysokých teplotách. Ak sa tieto poistky otvoria, po ustálení teploty na bežnú prevádzkovú úroveň sa opätovne zatvoria. Tento proces obnovenia môže trvať 3 minúty pri bežnej teplote a v tieni.
 • Deaktivácia napájania je definovaná úplným odpojením napájania sedla. Deaktivácia sa vykoná buď odpojením a opätovným zapojením prípojky sedla alebo úplným vypnutím vozidla na uistenie sa, že bolo napájanie sedla deaktivované.
 • Poškodenie ovládača alebo jeho nesprávne používanie je jedna z možných príčin pre všetky kódy udalostí a nie je výslovne uvedená v každom bode. Procesy pri riešení problému môžu vyžadovať asistenciu predajcu.
OPRAVA
POZNÁMKA
Pred výmenou ventilátora demontujte sedlo. Aktivujte režim chladenia sedla na vizuálnu kontrolu správneho fungovania ventilátorov a na určenie poruchového ventilátora.
Bočný ventilátor vodiča je namontovaný do prípojky bez pruhovaných káblov. Ventilátor spolujazdca je namontovaný do prípojky pomocou pruhovaných káblov. Ak sú ventilátory namontované správne, tak ventilátor 1 je ventilátor vodiča a ventilátor 2 je spolujazdcov.
1. Výmena ventilátora spolujazdca.
POZNÁMKA
Pred výmenou ventilátora demontujte sedlo. Aktivujte režim chladenia sedla na vizuálnu kontrolu správneho fungovania ventilátorov a na určenie poruchového ventilátora.
a. Demontujte záchytný remeň a skrutku na výčnelku zadnej časti sedla (6).
b. Odmontujte sedlo. Dbajte na to, aby ste nevytiahli káblové spoje medzi sedlom a vozidlom.
c. Odpojte káblový zväzok sedla z vozidla.
d. Demontujte skrutky (5). Odložte si ich.
POZNÁMKA
Poznačte si trasu kábla s ohľadom na sedlovú základňu. Odpojte ventilátor z káblového zväzku sedla.
e. Namontujte náhradný ventilátor (3) do sedlovej základne.
f. Namontujte skrutky (5). Utiahnite.
Krútiaci moment: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
POZNÁMKA
 • Skontrolujte, že sú trasy všetkých káblov totožné s pôvodnými.
 • Nahraďte akékoľvek viazacie pásky (7) demontované v predošlých krokoch.
g. Zapojte ventilátor do káblového zväzku sedla.
h. Zapojte káblový zväzok sedla (1) do vozidla.
i. Vozidlo naštartujte alebo ho prepnite do prístrojového režimu.
j. Pozrite údaj 6. Prepnite sedlo do režimu chladenia na overenie si správneho fungovania ventilátora.
k. Namontujte sedlo. Skúste sedlo zdvihnúť, aby ste sa presvedčili, že je pripevnené. Pozrite si servisnú príručku.
POZNÁMKA
Pred dokončením montáže na vozidle vozidlo VYPNITE.
l. Namontujte skrutku na výčnelok na zadnej časti sedla (6).
m. Namontujte záchytný remeň.
2. Výmena zostavy potrubia vodiča.
POZNÁMKA
Pred výmenou potrubia snímte sedlo z vozidla a vizuálne potrubie skontrolujte pre známky poškodenia. Ak je potrubie prasknuté alebo poškodené tak, že privádzaný vzduch uniká priamo do ventilátora (a obchádza tak chladiace obvody) alebo ak ventilátor nefunguje správne, zostavu potrubia/ventilátora vymeňte.
a. Demontujte záchytný remeň a skrutku na výčnelku zadnej časti sedla.
b. Odmontujte sedlo. Dbajte na to, aby ste nevytiahli káblové spoje medzi sedlom a vozidlom.
c. Odpojte káblový zväzok sedla (1) z vozidla.
d. Demontujte skrutky (2). Odložte si ich.
POZNÁMKA
Poznačte si trasu kábla s ohľadom na sedlovú základňu. Odpojte ventilátor z káblového zväzku sedla.
e. Demontujte zostavu potrubia (4) zo sedla.
f. Zapojte nový konektor ventilátora zostavy potrubia do káblového zväzku.
g. Namontujte novú zostavu potrubia (4) do základne sedla.
h. Namontujte skrutky (2). Utiahnite.
Krútiaci moment: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
POZNÁMKA
 • Zostavu namontujte najprv stranou smerom k vodičovi a potom otočte zadnú časť potrubia na správnej polohy dávajúc pritom pozor na to, aby zostal káblový zväzok uchytený štítkom na potrubí.
 • Skontrolujte, že sú trasy všetkých káblov totožné s pôvodnými.
 • Nahraďte akékoľvek viazacie pásky (7) demontované v predošlých krokoch.
 • Tieto skrutky prílišne nedoťahujte. Prílišné utiahnutie skrutiek spôsobí poškodenie závitov v sedlovej základni.
i. Zapojte káblový zväzok sedla (1) do vozidla.
j. Vozidlo naštartujte alebo ho prepnite do prístrojového režimu.
k. Pozrite údaj 6. Prepnite sedlo do režimu chladenia (2) na overenie si správneho fungovania ventilátora.
l. Namontujte sedlo. Po namontovaní sedlo nadvihnite a presvedčite sa, či je bezpečne pripevnené. Pozrite si servisnú príručku.
POZNÁMKA
Pred dokončením montáže na vozidle vozidlo VYPNITE.
m. Namontujte skrutku na výčnelok na zadnej časti sedla (6).
n. Namontujte záchytný remeň.
3. Pozrite Obrázok 10 a Obrázok 8 . Náhradný RIO-ESC .
a. Demontujte záchytný remeň a skrutku na výčnelku zadnej časti sedla (6).
b. Odmontujte sedlo. Dbajte na to, aby ste nevytiahli káblové spoje medzi sedlom a vozidlom.
c. Odpojte káblový zväzok sedla (1) z vozidla.
d. Demontujte viazaciu pásku (7) umiestnenú vedľa RIO-ESC (10). Zahoďte.
e. Pomocou plochého skrutkovača opatrne vypáčte zadnú časť poistného štítku RIO-ESC (9) na sedlovej základni vyťahujúc pritom RIO-ESC (10) smerom von z otvoru v základni sedla.
f. Odomknite zámok na konektore káblového zväzku (8).
g. Pevne zatlačte na poistný štítok prípojky tak, aby bolo možné káblový zväzok odpojiť z RIO-ESC (10).
h. Pozrite údaj 9. Pomocou zmesi izopropylalkoholu a vody v pomere 50:50 očistite povrch RIO-ESC a nechajte ho úplne oschnúť pred pripevneným penového prvku.
i. Pozrite údaj 9. Demontujte podklad z penového prvku (13) a umiestnite zadnú stranu RIO-ESC (10) pod svetlá LED.
j. Zapojte novýRIO-ESC (10) do káblového zväzku (8).
k. Uzamknite zámok na konektore káblového zväzku (8).
l. Vložte RIO-ESC (10) do otvoru základne sedla, až kým poistný štítok RIO-ESC (9) na sedlovej základni neuzamkne RIO-ESC na miesto.
m. Pripevnite novú viazaciu pásku (7) medzi káblový zväzok (8) a sedlovú základňu v mieste vedľa RIO-ESC (10).
n. Zapojte káblový zväzok sedla (1) do vozidla.
o. Vozidlo naštartujte alebo ho prepnite do prístrojového režimu.
p. Pozrite údaj 6. Prepnite sedlo do režimu chladenia na overenie si správneho fungovania ventilátora.
q. Namontujte sedlo. Po namontovaní sedlo nadvihnite a presvedčite sa, či je bezpečne pripevnené. Pozrite si servisnú príručku.
POZNÁMKA
Pred dokončením montáže na vozidle vozidlo VYPNITE.
r. Namontujte skrutku na výčnelok na zadnej časti sedla.
s. Namontujte záchytný remeň.
1Zväzok sedla
2Skrutka potrubia (3)
3Ventilátor (2)
4Potrubie
5Skrutka ventilátora (4)
6Výčnelok na sedle
7Viazací pásik (3)
8RIO-ESC zväzok
9RIO-ESC poistný štítok
10RIO-ESC
11Poistka, zväzok sedla
12Poistná spona (3)
Obrázok 8. Vyhrievané/chladené sedlo
10RIO
13Penový prvok
Obrázok 9. Namontujte penový prvok na RIO
1Zamknuté
2Odomknuté
Obrázok 10. Uzamknutá/odomknutá poloha konektora RIO
SERVISNÉ DIELY
Obrázok 11. Servisné diely: Vyhrievané sedlo
Tabuľka 2. Tabuľka servisných dielov
Položka
Opis (množstvo)
Číslo dielu
1
Sedlo (zobrazený bežný model)
Nepredáva sa samostatne
2
Záchytný remeň
52400296
3
Podložka (2)
10300256
Nasledujúce položky nájdete v Obrázok 8 :
2
Skrutka, potrubie (3)
10200557
3
Ventilátor (2)
26800204
4
Zostava potrubia
52000488
7
Zväzok káblov (3)
10006
5
Skrutka, ventilátor (4)
10201028
10
41000740
11
Poistka, zväzok sedla
69200293
12
Poistná spona (3)
10177
13
Penový prvok (pozrite Obrázok 9 )
52000635
Položky zmienené v texte, ktoré nie sú súčasťou súpravy:
A
Hlavicová skrutka Phillips pôvodnej výbavy (OE)
2952A
B
Skrutka pôvodného záchytného remeňa (2)
2952A
C
Podložka pôvodného záchytného remeňa (2)
6703
D
Konfigurácia pre modely 2014 a novšie