SADA VYHŘÍVANÉHO A CHLAZENÉHO SEDLA
941000172021-02-02
OBECNÉ INFORMACE
Číslo sady
52000462, 52000462DEMO, 52000463, 52000463DEMO, 52100063
Modely
Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).
Požadavky na montáž
Pokud již jiné příslušenství používá konektor obvodu příslušenství, viz Ilustrace 4 , je třeba použít kabelový svazek adaptéru ve tvaru písmene Y.
Modely z let 2014–2016: Pokud již jiné příslušenství používá konektor obvodu příslušenství, použijte redukční kabelový svazek spínaného obvodu (70264-94A) dostupný samostatně jako adaptér ve tvaru písmene Y.
Modely z roku 2017 a novější: Pokud již jiné příslušenství používá konektor obvodu příslušenství, použijte redukční kabelový svazek spínaného obvodu (69201706) dostupný samostatně jako adaptér ve tvaru písmene Y.
Modely Trike: Samostatný nákup sady držáku adaptéru (52100063).
Modely z let 2014–2016: Musíte namontovat sadu 69200722 pro zjištění polohy konektoru obvodu příslušenství pod sedlem.
Modely z roku 2017 a novější: Je nutno namontovat sadu 69201599A pro zjištění polohy konektoru obvodu příslušenství pod sedlem.
Vyhřívané a chlazené sedlo je kompatibilní s montážními sadami zádové opěrky pro řidiče 52589-09A a 52300642. Sedlo není kompatibilní s montážními sadami zádové opěrky pro řidiče 52596-09A a 54099-10.
Elektrické přetížení
OZNÁMENÍ
V případě připojení příliš velkého počtu elektrických spotřebičů (příslušenství) může dojít k přetížení systému dobíjení motocyklu. Pokud funguje současně příliš mnoho spotřebičů, které spotřebovávají více proudu, než dokáže dobíjecí systém vytvořit, může takováto spotřeba elektřiny vést k vybití akumulátoru a způsobit poškození elektrické soustavy motocyklu. (00211d)
VAROVÁNÍ
Při instalaci libovolného elektrického příslušenství dbejte na to, abyste nepřekročili přípustné proudové hodnoty pojistky nebo jističe, které chrání příslušný upravovaný obvod. Překročení maximálního proudu může způsobit selhání elektrických zařízení, což může způsobit vážný úraz nebo smrt. (00310a)
Sedlo vyžaduje až 4 A proudu z elektrické soustavy.
Obsah sady
Obsah sady je popsán v částech Ilustrace 11 a Tabulka 2 .
DEMONTÁŽ
1. Vyjměte záchytný řemen. Viz servisní příručka.
2. Demontujte sedlo. Viz servisní příručka.
3. Sejměte sedlovou brašnu. Viz servisní příručka.
Demontáž sedla
1. Modely Tour-Pak®: Otevřete víko kufru Tour-Pak. Nadzvedněte přední opěrku, abyste získali přístup k sedlu.
2. Viz Ilustrace 11 . Odmontujte šroub s drážkou Phillips s pojistnou podložkou (A) ze zadní části aktuálně namontovaného sedla. Zatažením sedla směrem dozadu odmontujte sedlo. Uschovejte si šroub.
3. Lišty blatníku: Odmontujte lišty ozdobného prvku blatníku, jsou-li ve výbavě:
a. Hrot běžného šroubováku zakryjte kouskem pásky, abyste ochránili chromované a lakované povrchy.
b. Viz Ilustrace 1 . Hrot šroubováku vložte mezi chromovanou fazetu a gumový ozdobný prvek.
c. Nadzvedněte fazetu. Fazetu vytáhněte nahoru a pryč od gumového ozdobného prvku.
d. Začněte na kterémkoliv konci a gumový ozdobný prvek sloupněte z blatníku.
e. Očistěte směsí 50 procent isopropylalkoholu a 50 procent destilované vody.
Ilustrace 1. Odmontujte lištu ozdobného prvku blatníku
MONTÁŽ
Výměna pryžového dorazu
POZNÁMKA
U motocyklů Touring, které mají instalovány sedlové kryty, a VŠECH motocyklů Trike není nutná instalace rozpěrek (10300256). Rozpěrky vyhoďte.
1. Viz obrázek 2. Sundejte pryžové dorazy.
a. Demontujte šrouby (1). Zachovat.
b. Sundejte pryžové dorazy (2). Zahoďte.
c. Namontujte rozpěrky (3).
d. Našroubujte Originální vybavení (OE) šrouby (1). Utáhněte.
Krouticí moment: 43,4–49 N·m (32–36 ft-lbs)
1Šroub (2)
2Pryžový doraz (2)
3Rozpěrka (2)
Ilustrace 2. Demontáž pryžového dorazu / Instalace rozpěrky
Montáž nového sedla a záchytného řemene
POZNÁMKA
Viz obrázek 3. Modely Trike z roku 2014 a novější: Je nutno samostatně zakoupit sadu držáku adaptéru (52100063).
1Šroub
2Sedlo
3Držák adaptéru
4Výčnělek sedla
Ilustrace 3. Montáž sedla Trike
1. Namontujte nový záchytný řemen. Viz servisní příručka.
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, odpojte nejprve záporný (-) kabel akumulátoru. (00048a)
2. Podle pokynů v návodu k obsluze vyjměte z akumulátoru záporný kabel.
3. Viz obrázek 4. Najděte a vyjměte zástrčku z konektoru obvodu příslušenství (6).
1BCM [242]
2Napájení BCM [259]
3Siréna systému zabezpečení [142]
4Hlavní pojistka [5]
5Udržovací nabíječ [281]
68cestný Molex MX150 příslušenství P&A [4], šedý
7DLC [91]
8Pojistková skříňka [64]
6aPOZNÁMKA: Modely z roku 2017 a novější: 3cestný konektor příslušenství P&A je umístěn na opačné straně. (nezobrazeny)
Ilustrace 4. 2014–2016: Levý boční kryt
4. Najděte konektor vyhřívaného a chlazeného sedla na spodní straně nového sedla.
5. Připojte konektor vyhřívaného a chlazeného sedla ke konektoru obvodu příslušenství (6).
6. Viz návod k obsluze. Připojte záporný (-) kabel akumulátoru.
7. Veďte kabeláž do prostoru pod sedlem tak, aby při instalaci sedla nedošlo ke skřípnutí kabeláže.
8. Zkontrolujte, zda víčko držáku pojistky kabelového svazku plně dosedá a je připevněné k čisté základně sedadla.
9. Viz Ilustrace 5 . Pokud je již namontována, zasuňte zadní část sedla přes záchytný řemen zepředu, dokud nebude otvor (2) na přední straně dolní části sedla za jazýčkem pro upevnění sedla (1) na zadním držáku palivové nádrže.
1Jazýček držáku palivové nádrže
2Otvor ve spodní části sedla (obvyklý)
Ilustrace 5. Přední uchycení sedla (obvyklé)
10. Zatlačte sedlo dolů do páteře rámu.
11. Zasuňte sedlo dopředu směrem k přední části motocyklu, dokud jazýček držáku palivové nádrže nezaklapne do otvoru pod sedlem.
12. Zajistěte sedlo k zadnímu blatníku pomocí šroubu s drážkou Phillips (s pojistnou podložkou), který jste odstranili během demontáže sedla. Utáhněte.
Krouticí moment: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Namontujte sedlo. Po montáži sedla za něj zatáhněte a zkontrolujte, zda je řádně upevněno. Viz servisní příručka.
14. Namontujte záchytný řemen. Viz servisní příručka.
15. Nainstalujte sedlové brašny na motocykl, pokud jste je sundali. Viz servisní příručka. Zajistěte je pomocí OE čepů se závěsnou hlavou a plochých podložek.
POZNÁMKA
Tvarovaná gumová podložka v dolní části sedlové brašny musí pevně sednout na dolní podpůrné kolejnice sedlové brašny.
16. Utáhněte přední upevňovací šrouby sedlové brašny. Utáhněte.
Krouticí moment: 7–11 N·m (62,0–97,4 in-lbs)
PROVOZ
POZNÁMKA
 • Provoz sedla v době, kdy je motor motocyklu vypnutý nebo běží pod běžnou provozní rychlostí, může rychle vybít akumulátor motocyklu. To by mohlo vést k následným potížím při startování a mohlo by dojít k poškození elektrického systému.
 • U některých motocyklů je spínač příslušenství kolébkový spínač, který se nachází na vnitřním panelu kapotáže. Když je spínač zapalování/klíče v poloze IGNITION (Zapalování) nebo ACCY (Přístrojový režim), uzavřete obvod k vyhřívanému a chlazenému sedlu otočením spínače příslušenství z polohy OFF (Vypnuto) do polohy ON (Zapnuto).
 • Informace o provozu okruhu příslušenství motocyklu naleznete v návodu k obsluze.
 • Pokud je spínač příslušenství ponechán v poloze ON (Zapnuto) zapnutý a otočný spínač sedla je ponechán v poloze jiné než vypnuto, když je motocykl vypnutý, sedlo začne vyhřívat nebo chladit, když je spínač zapalování/klíče zapnutý do polohy IGNITION (Zapalování) nebo ACCY (Přístrojový režim).
 • Ventilátory jsou v provozu pouze v případě, kdy je sedlo v režimu chlazení a místo řidiče, spolujezdce nebo obě místa jsou otočena na nastavení úrovně výkonu nad OFF (Vypnuto).
 • Ventilátory řidiče i spolujezdce se současně zapnou a vypnou.
 • Není běžné, aby v jednom okamžiku běžel pouze jeden ventilátor.
 • Rychlost ventilátoru se nebude lišit v závislosti na nastavení úrovně výkonu.
 • Výkon chlazení je řízen spíše proudem přes topný/chladicí prvek než otáčkami ventilátoru.
 • Může trvat 2–5 minut, než sedlo začne optimálně topit, a 10–20 minut, než sedlo začne optimálně chladit.
 • Sedlo nefouká vzduch na řidiče nebo spolujezdce.
 • Při čištění dbejte na to, abyste nevytáhli kolébkový spínač. Nepokoušejte se sundat otočné knoflíky nebo zapojovat kolébkový spínač. Tyto prvky nejsou určeny k servisování.
Ovládací prvky sedla
1. Viz obrázek 6. Otočné spínače (1,3):
a. Řídí individuální nastavení úrovně zóny řidiče a spolujezdce.
b. Ovládací prvky úrovně jsou nezávislé.
c. Zarážky na spínačích umožňují rychlý návrat k upřednostňovanému nastavení.
d. Ovládání řidiče (1) je umístěno nejblíže k místu sezení řidiče.
e. Ovládání spolujezdce (3) je umístěno nejblíže k místu sezení spolujezdce.
f. Nejnižší nastavení, první zarážka, VYPNE místo sezení bez ohledu na nastavení na druhém ovládacím prvku nebo spínači vytápění/chlazení (2).
g. Další čtyři zarážky zvyšují výkon funkcí vytápění nebo chlazení.
2. Viz obrázek 6. Spínač vytápění/chlazení (2):
a. Pro vytápění stiskněte tlačítko „H“.
b. Pro chlazení stiskněte tlačítko „C“.
3. Ventilátory:
a. Oba zůstávají VYPNUTÉ při každém stisknutí vytápění.
b. Oba zůstávají ZAPNUTÉ vždy, když je řidič nebo spolujezdec nastaven na jinou úroveň než OFF (Vypnuto) a je stisknuto tlačítko „C“.
c. Ventilátory jsou vždy oba VYPNUTÉ, nebo oba ZAPNUTÉ.
d. Ventilátory v režimu chlazení vyfukují odpadní teplo ze spodní strany topného/chladicího prvku. Vzduch neprochází přes povrch, kde se sedí.
e. Ventilátory nefoukají vzduch na řidiče ani spolujezdce.
f. Sedlo Dálkový vstupní/výstupní elektronický ovladač sedla (RIO-ESC) ovládá ventilátory stejnou rychlostí bez ohledu na úroveň nastavení.
g. Sedlo spotřebovává velký objem proudu, čímž mírně mění rychlost ventilátoru.
h. V případě nízkého okolního hluku mohou být slyšitelné mírné změny rychlosti ventilátoru. To je normální.
4. Provozní vlastnosti:
a. Optimální vytápění trvá 2–5 minut.
b. RIO-ESC zvyšuje teplo na nastavenou teplotu na základě nastavení úrovně ovládacího spínače.
c. V extrémně chladných podmínkách se může stát, že nebude dosažení maximální teploty možné z důvodu omezení maximálního výkonu v sedle.
d. Podmínek pro optimální chlazení je dosaženo za 10 až 20 minut.
e. RIO-ESC zvyšuje chlazení jako procento plného výkonu na základě nastavení úrovně ovládacího spínače, aby se maximalizoval přínos pro řidiče a spolujezdce při různé okolní teplotě.
f. Maximální výkon závisí na řádném nabíjecím systému, protože napájení je omezeno systémovým napětím.
g. Výkon bude snížen nebo vypnut při neobvykle nízkém systémovém napětí. Například s klíčem zapnutým do režimu příslušenství a akumulátorem, který není plně nabitý.
h. Teplo se přenáší na cestujícího a je odváděno pryč prostřednictvím vedení. Výběr oblečení bude mít vliv na výkon.
i. Topné/chladicí prvky jsou umístěny pouze pod tou částí plochy k sezení, které se dotýkají hýždě. Oblasti stehen nebudou vyhřívány ani chlazeny.
5. Diagnostika:
a. RIO-ESC obsahuje tři LED diody vystavené na zadní straně: ty lze nejsnáze vidět, když se RIO-ESC základna sedadla odklopí. Upevňovací páska na RIO-ESC kabelovém svazku musí být vyměněna, pokud je přeříznuta.
b. Kódy událostí jsou zobrazovány postupně a zobrazují se tak dlouho, dokud je na sedlo napájeno. Chcete-li ověřit, zda jsou nalezeny všechny kódy událostí, sledujte LED diody, dokud nebude stejný kód události hlášen podruhé.
c. Všechny kódy událostí se vymažou se zapnutím napájení.
d. Pokud je příčina kódu události stále přítomna po zapnutí napájení, RIO-ESC znovu nastaví příslušný kód.
e. Pro řešení problémů může být nutné, aby řidič fyzicky sejmul sedlo od rámu motocyklu a získal přístup k RIO-ESC , aniž by došlo k odpojení napájení.
f. Sedlo se automaticky pokusí vymazat událost, když je příčina události opravena. Proces trvá 5–30 sekund.
g. Kódy zůstávají zobrazeny až do zapnutí napájení, a to i pokud sedlo je schopno se samo obnovit a být normálně v provozu.
h. Definice kódu události naleznete v Tabulka 1 .
1Spínač řidiče
2Spínač vyhřívání/chlazení
3Spínač spolujezdce
Ilustrace 6. Ovládací spínače pro vyhřívání/chlazení sedla
1LED1
2LED2
3LED3
Ilustrace 7. LED diody RIO
Tabulka 1. Kódy událostí
LED
Zablesknutí
Kód
Detekce
Možné příčiny
Činnosti při odstraňování potíží
1
1
Spínač interního regulátoru A
Signál poruchy monitorovaného vnitřního čipu
 • Vnitřní poškození nebo nesprávná funkce regulátoru
 • Navštivte prodejce
1
2
Spínač interního regulátoru B
Signál poruchy monitorovaného vnitřního čipu
 • Vnitřní poškození nebo nesprávná funkce regulátoru
 • Navštivte prodejce
1
3
Spínač interního regulátoru C
Signál poruchy monitorovaného vnitřního čipu
 • Vnitřní poškození nebo nesprávná funkce regulátoru
 • Navštivte prodejce
1
4
Spínač interního regulátoru D
Signál poruchy monitorovaného vnitřního čipu
 • Vnitřní poškození nebo nesprávná funkce regulátoru
 • Navštivte prodejce
1
5
Nadproud A
Změřte aktuální proud topného/chladicího prvku
 • Vnitřní poškození nebo nesprávná funkce regulátoru
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Poškození kabelových svazků
 • Navštivte prodejce
1
6
Podproud A
Změřte aktuální proud topného/chladicího prvku
 • Kontinuita zástrčky
 • Pojistkové počítadlo topné/chladicí destičky
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Poškození kabelových svazků
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Otočte sedlo do polohy VYPNUTO a nechte teplotu obou částí klesnout/stoupnout na pokojovou teplotu po dobu 5 minut
 • Navštivte prodejce
1
7
Nadproud C
Změřte aktuální proud topného/chladicího prvku
 • Vnitřní poškození nebo nesprávná funkce regulátoru
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Poškození kabelových svazků
 • Navštivte prodejce
1
8
Podproud C
Změřte aktuální proud topného/chladicího prvku
 • Kontinuita zástrčky
 • Pojistkové počítadlo topné/chladicí destičky
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Poškození kabelových svazků
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Otočte sedlo do polohy VYPNUTO a nechte teplotu obou částí klesnout/stoupnout na pokojovou teplotu po dobu 5 minut
 • Navštivte prodejce
1
9
Nadproud D
Změřte aktuální proud topného/chladicího prvku
 • Vnitřní poškození nebo nesprávná funkce regulátoru
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Poškození kabelových svazků
 • Navštivte prodejce
1
10
Podproud D
Změřte aktuální proud topného/chladicího prvku
 • Kontinuita zástrčky
 • Pojistkové počítadlo topné/chladicí destičky
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Poškození kabelových svazků
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Otočte sedlo do polohy VYPNUTO a nechte teplotu obou částí klesnout/stoupnout na pokojovou teplotu po dobu 5 minut
 • Navštivte prodejce
2
1
Ventilátor 1 Nízká rychlost
Naměřený signál zpětné vazby ventilátoru
 • Fyzický odpor (zablokování) na lopatce ventilátoru
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškození kabelových svazků
 • Odstraňte překážku
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
2
Ventilátor 2 Nízká rychlost
Naměřený signál zpětné vazby ventilátoru
 • Fyzický odpor (zablokování) na lopatce ventilátoru
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškození kabelových svazků
 • Odstraňte překážku
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
3
Ventilátor 1 Vysoká rychlost
Naměřený signál zpětné vazby ventilátoru
 • Omezení proudu vzduchu
 • Poškozený ventilátor
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
4
Ventilátor 2 Vysoká rychlost
Naměřený signál zpětné vazby ventilátoru
 • Omezení proudu vzduchu
 • Poškozený ventilátor
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
5
Ventilátor 1 stojí
Naměřený signál zpětné vazby ventilátoru
 • Úplné zablokování na lopatce ventilátoru
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškozený ventilátor
 • Poškození kabelových svazků
 • Odstraňte překážku
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
6
Ventilátor 2 stojí
Naměřený signál zpětné vazby ventilátoru
 • Úplné zablokování na lopatce ventilátoru
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškozený ventilátor
 • Poškození kabelových svazků
 • Odstraňte překážku
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
7
Ventilátor 1 Nadproud
Měřený odběr proudu ventilátoru
 • Fyzický odpor (zablokování) na lopatce ventilátoru
 • Poškozený ventilátor
 • Poškození kabelových svazků
 • Odstraňte překážku
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
8
Ventilátor 1 Podproud
Měřený odběr proudu ventilátoru
 • Omezení proudu vzduchu
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškozený ventilátor
 • Poškození kabelových svazků
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
9
Ventilátor 2 Nadproud
Měřený odběr proudu ventilátoru
 • Fyzický odpor (zablokování) na lopatce ventilátoru
 • Poškozený ventilátor
 • Poškození kabelových svazků
 • Odstraňte překážku
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
10
Ventilátor 2 Podproud
Měřený odběr proudu ventilátoru
 • Omezení proudu vzduchu
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškozený ventilátor
 • Poškození kabelových svazků
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Vyměňte ventilátor
 • Navštivte prodejce
2
11
Vysoká teplota 3 u řidiče
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek nad mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte vychladnout na pokojovou teplotu
 • Cyklické kolébkové ovládání vyhřívání/chlazení
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
2
12
Vysoká teplota 3 u spolujezdce
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek nad mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte vychladnout na pokojovou teplotu
 • Cyklické kolébkové ovládání vyhřívání/chlazení
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
1
Vysoká teplota 1 u řidiče
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek nad mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte vychladnout na pokojovou teplotu
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
2
Podpětí 1
Naměřené napětí vstupního konektoru
 • Vysoké napětí na konektoru sedla
 • Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí systém motocyklu a akumulátor motocyklu v pořádku
 • Zkontrolujte, zda je hlavní síťová zástrčka sedla čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
3
Přepětí
Naměřené napětí vstupního konektoru
 • Vysoké napětí na konektoru sedla
 • Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí systém motocyklu a akumulátor motocyklu v pořádku
 • Navštivte prodejce
3
4
Nízká teplota 1 u řidiče
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek pod mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte ohřát na pokojovou teplotu
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
5
Vysoká teplota 1 u spolujezdce
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek nad mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte vychladnout na pokojovou teplotu
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
6
Nízká teplota 1 u spolujezdce
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek pod mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte ohřát na pokojovou teplotu
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
8
Spínač spolujezdce, vysoká úroveň
Knoflík napětí u spolujezdce
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškození sady spínačů
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
10
Spínač řidiče, vysoká úroveň
Knoflík napětí u řidiče
 • Kontinuita zástrčky
 • Poškození sady spínačů
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
11
Vysoká teplota 2 u spolujezdce
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek nad mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte vychladnout na pokojovou teplotu
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
12
Vysoká teplota 2 u řidiče
Změřena teplota topného/chladicího prvku
 • Poškození topného/chladicího prvku
 • Topný/chladicí prvek nad mezní provozní teplotou
 • Kontinuita zástrčky
 • Sedlo nechte vychladnout na pokojovou teplotu
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
3
13
Podpětí 2
Naměřené napětí vstupního konektoru
 • Nízké napětí na konektoru sedla
 • Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí systém motocyklu a akumulátor motocyklu v pořádku
 • Zkontrolujte, zda je hlavní síťová zástrčka sedla čistá a plně dosedá
 • Navštivte prodejce
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
POZNÁMKA
 • Pokud funkce není podle očekávání, proveďte následující kroky.
 • Pokud je vytápění nebo chlazení nepříjemné, snižte hladinu otočením knoflíku směrem k poloze OFF (vypnuto).
Je-li motocykl v pohybu:
1. Než se vrátíte do režimu vyhřívání nebo chlazení, přepněte spínač vyhřívání/chlazení a počkejte dvě sekundy.
2. Pokud necestuje se spolujezdcem, VYPNĚTE spínač spolujezdce.
Pokud motocykl není v pohybu, motor je vypnutý a akumulátor je plně nabitý:
1. Zkontrolujte pojistku kabelových svazků sedla.
a. Pokud je pojistka otevřená, vyměňte pojistku za servisní díl uvedený v Tabulka 2 . Nevyměňujte tuto pojistku za pojistku s vyššími hodnotami.
b. Pokud se pojistka stále otevírá, navštivte prodejce.
2. Uveďte sedlo do provozu.
a. Chcete-li získat přístup k RIO-ESC , abyste zobrazili historii kódu událostí z ovladače, ponechte připojené napájení do zástrčky sedla.
b. Vzhledem k tomu, že sedlo řídí topné/chladicí prvky pro jezdce a spolujezdce jednotlivě a sériově, může ke zjištění problému a jeho ověření být nutné zapnutí režimu pouze pro jezdce, pouze pro spolujezdce, nebo kombinace obou.
3. Poznamenejte si kódy událostí na RIO-ESC .
a. Ty lze nejsnáze vidět, když se RIO-ESC základna sedadla odklopí.
b. Podrobné informace o kódech událostí naleznete v Ilustrace 7 a Tabulka 1 . Několik událostí je vzájemně propojeno.
c. Doporučujeme postupovat podle následujících kroků bez ohledu na kód události.
4. Vizuálně zkontrolujte ventilátory, zda fungují a nejsou zablokovány.
a. Nedotýkejte se lopatek ventilátoru. Lopatky ventilátoru mohou při provozu nebo náhlém spuštění ventilátoru způsobit zranění.
b. Nevkládejte předměty do ventilátoru. Pokud je ventilátor náhle spuštěn, může to způsobit zranění nebo jeho poškození.
c. Oba ventilátory pracují, když je některý z ovládacích knoflíků nastaven na režim chlazení nad polohu vypnuto. Některé události způsobí vypnutí ventilátorů.
d. Před odstraněním překážky ventilátory odpojte. Když ventilátory nejsou napájeny, otáčejí se s malým odporem.
5. Pokud jsou ventilátory poškozeny, přečtěte si část OPRAVA. Před připojením zástrček nainstalujte ventilátory a zkontrolujte, zda jsou k dispozici výztužné kroužky konektorů.
6. Nastavte obě části sedla do polohy OFF (vypnuto). Zapněte napájení do zástrčky sedla.
7. Nastavte sedlo na požadovaný režim a poznamenejte si události.
a. Tím ověříte, zda jsou hlášeny pouze přetrvávající události.
b. Další informace o aktivitách při řešení problému naleznete v Ilustrace 1 .
POZNÁMKA
 • Při kontrole kontaktů konektoru z hlediska nahromadění nečistot před vložením do zástrčky zkontrolujte, zda jsou těsnicí povrchy konektorů čisté, těsnění je nainstalováno a usazeno. Nečistěte kontakty pomocí brusiv nebo kapalin, které nejsou doporučeny pro pocínované měděné kontakty, plast nebo silikonovou pryž.
 • Při odstraňování problémů může být zapotřebí nabíječ akumulátoru, aby nedošlo k jeho vybití.
 • Obě části vytápění/chlazení mají samočinnou pojistku na kabelu, která omezuje provoz při vysokých teplotách. Pokud se tyto pojistky otevřou, zavřou se, jakmile se teploty vrátí na normální provozní hodnoty. Než dojde k automatickému odstranění překážky, může to při průměrné teplotě ve stínu trvat 3 minuty.
 • Cyklus napájení je definován úplným ukončením napájení sedla. Buď vyjmutím a opětovným připojením zástrčky sedla, nebo úplným vypnutím motocyklu, aby se ověřilo, zda sedlo není napájeno.
 • Možnou příčinou výskytu všech kódů je poškození řadiče nebo nesprávná funkce, což není výslovně uvedeno u každé položky. Při řešení problémů může být nutné vyhledat pomoc prodejce.
OPRAVA
POZNÁMKA
Před výměnou ventilátoru demontujte sedlo. Zapněte napájení sedla v režimu chlazení a vizuálně zkontrolujte funkci ventilátorů, abyste ověřili, který ventilátor nefunguje správně.
Boční ventilátor u řidiče je instalován do zástrčky, aniž by byly použity pruhované vodiče. Boční ventilátor u spolujezdce je instalován do zástrčky, aniž by byly použity pruhované vodiče. Při správné instalaci je ventilátor 1 na straně řidiče, zatímco ventilátor 2 je na straně spolujezdce.
1. Výměna ventilátoru u spolujezdce.
POZNÁMKA
Před výměnou ventilátoru demontujte sedlo. Zapněte napájení sedla v režimu chlazení a vizuálně zkontrolujte funkci ventilátorů, abyste ověřili, který ventilátor nefunguje správně.
a. Sundejte záchytný řemen a šroub na zadním výčnělku sedla (6).
b. Demontujte sedlo. Dávejte pozor, abyste nezatáhli za kabeláž mezi sedlem a motocyklem.
c. Odpojte kabelový svazek sedla od motocyklu.
d. Demontujte šrouby (5). Zachovat.
POZNÁMKA
Všimněte si vedení kabeláže s ohledem na základnu sedla. Odpojte ventilátor od kabelového svazku sedla.
e. Nainstalujte nový ventilátor (3) do základny sedadla.
f. Namontujte šrouby (5). Utáhněte.
Krouticí moment: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
POZNÁMKA
 • Ověřte, zda je kabeláž vedena stejně jako u původně nainstalovaného ventilátoru.
 • Vyměňte všechny dříve vyjmuté upevňovací pásky (7).
g. Připojte ventilátor ke kabelovému svazku sedla.
h. Připojte kabelový svazek sedla (1) k motocyklu.
i. Nastartujte motocykl nebo ho přepněte do režimu příslušenství.
j. Viz obrázek 6. Zapněte napájení sedla v režimu chlazení, abyste ověřili, zda ventilátor funguje.
k. Namontujte sedlo. Zatáhněte za sedlo a zkontrolujte, zda je zajištěné. Viz servisní příručka.
POZNÁMKA
Před dokončením instalace motocykl VYPNĚTE.
l. Našroubujte šroub na zadní výčnělek sedla (6).
m. Namontujte záchytný řemen.
2. Výměna sestavy potrubí u řidiče.
POZNÁMKA
Před výměnou potrubí vyjměte sedadlo z motocyklu a pohledem zkontrolujte poškození potrubí. Pokud je potrubí prasklé nebo rozbité tak, že vzduch může unikat přímo do ventilátoru (obcházet chladicí okruhy), nebo ventilátor nefunguje, vyměňte sestavu potrubí/ventilátoru.
a. Sundejte záchytný řemen a šroub na zadním výčnělku sedla.
b. Demontujte sedlo. Dávejte pozor, abyste nezatáhli za kabeláž mezi sedlem a motocyklem.
c. Odpojte kabelový svazek sedla (1) od motocyklu.
d. Demontujte šrouby (2). Zachovat.
POZNÁMKA
Všimněte si vedení kabeláže s ohledem na základnu sedla. Odpojte ventilátor od kabelového svazku sedla.
e. Sejměte sestavu potrubí (4) ze sedla.
f. Připojte nový konektor ventilátoru sestavy potrubí ke kabelovému svazku.
g. Instalujte novou sestavu potrubí (4) na základnu sedla.
h. Namontujte šrouby (2). Utáhněte.
Krouticí moment: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
POZNÁMKA
 • Nejprve nainstalujte stranu směrem k řidiči, poté otočte zadní část potrubí na správné místo a ujistěte se, že výčnělek na potrubí drží kabelový svazek.
 • Ověřte, zda je kabeláž vedena stejně jako u původně nainstalovaného ventilátoru.
 • Vyměňte všechny dříve vyjmuté upevňovací pásky (7).
 • Tyto šrouby příliš neutahujte. Pokud je utáhnete příliš, dojde k odtržení závitů v základně sedla.
i. Připojte kabelový svazek sedla (1) k motocyklu.
j. Nastartujte motocykl nebo ho přepněte do režimu příslušenství.
k. Viz obrázek 6. Zapněte napájení sedla v režimu chlazení (2), abyste ověřili, zda ventilátor funguje.
l. Namontujte sedlo. Po montáži sedla za něj zatáhněte a zkontrolujte, zda je řádně upevněno. Viz servisní příručka.
POZNÁMKA
Před dokončením instalace motocykl VYPNĚTE.
m. Našroubujte šroub na zadní výčnělek sedla (6).
n. Namontujte záchytný řemen.
3. Viz Ilustrace 10 a Ilustrace 8 . výměna RIO-ESC .
a. Sundejte záchytný řemen a šroub na zadním výčnělku sedla (6).
b. Demontujte sedlo. Dávejte pozor, abyste nezatáhli za kabeláž mezi sedlem a motocyklem.
c. Odpojte kabelový svazek sedla (1) od motocyklu.
d. Odstraňte upevňovací pásku (7) přiléhající k RIO-ESC (10). Zahoďte.
e. Pomocí plochého šroubováku jemně vypačte RIO-ESC zajišťovací jazýček (9) na základně sedadla a vytahujte přitom RIO-ESC (10) z otvoru v základně sedla.
f. Otočte zámek na konektoru kabelového svazku (8) do polohy odemčeno.
g. Pevně stiskněte zajišťovací jazýček zástrčky, aby bylo možné odpojit kabelový svazek od RIO-ESC (10).
h. Viz obrázek 9. Povrch RIO-ESC očistěte pomocí směsi stejného množství isopropylalkoholu a vody a nechte ho před připojením pěnového bloku zcela uschnout.
i. Viz obrázek 9. Odmontujte podložku z pěnového bloku (13) a použijte ji na zadní stranu RIO-ESC (10) pod LED světly.
j. Připojte novéRIO-ESC (10) ke kabelovému svazku (8).
k. Otočte zámek na kabelovém svazku (8) do polohy zamčeno.
l. Vložte RIO-ESC (10) do otvoru v základně sedla, dokud zajišťovací jazýček RIO-ESC (9) na základně sedla neuzamkne RIO-ESC .
m. Připojte novou upevňovací pásku (7) mezi kabelový svazek (8) a základnu sedla přiléhající k RIO-ESC (10).
n. Připojte kabelový svazek sedla (1) k motocyklu.
o. Nastartujte motocykl nebo ho přepněte do režimu příslušenství.
p. Viz obrázek 6. Zapněte napájení sedla v režimu chlazení, abyste ověřili, zda ventilátor funguje.
q. Namontujte sedlo. Po montáži sedla za něj zatáhněte a zkontrolujte, zda je řádně upevněno. Viz servisní příručka.
POZNÁMKA
Před dokončením instalace motocykl VYPNĚTE.
r. Našroubujte šroub na zadní výčnělek sedla.
s. Namontujte záchytný řemen.
1Kabelové svazky sedla
2Šroub potrubí (3)
3Ventilátor (2)
4Potrubí
5Šroub ventilátoru (4)
6Výčnělek sedla
7Upevňovací páska (3)
8Kabelový svazek RIO-ESC
9zajišťovací jazýček RIO-ESC
10RIO-ESC
11Pojistka, kabelové svazky sedla
12Pojistná příchytka (3)
Ilustrace 8. Vyhřívané/chlazené sedlo
10RIO
13Pěnový blok
Ilustrace 9. Montáž pěnového bloku do RIO
1Uzamčeno
2Odemčeno
Ilustrace 10. Konektor RIO v poloze uzamčeno/odemčeno
SERVISNÍ DÍLY
Ilustrace 11. Servisní díly: Vyhřívané sedlo
Tabulka 2. Tabulka servisních dílů
Položka
Popis (množství)
Číslo dílu
1
Sedlo (zobrazen obyčejný vzor)
Neprodává se samostatně
2
Záchytný řemen
52400296
3
Rozpěrka (2)
10300256
Informace o následujících položkách naleznete v Ilustrace 8 :
2
Šroub, potrubí (3)
10200557
3
Ventilátor (2)
26800204
4
Sestava potrubí
52000488
7
Kabelová svorka (3)
10006
5
Šroub, ventilátor (4)
10201028
10
41000740
11
Pojistka, kabelové svazky sedla
69200293
12
Pojistná příchytka (3)
10177
13
Pěnový blok (viz Ilustrace 9 )
52000635
Položky uvedené v textu, které nejsou součástí sady:
A
Šroub s hlavou Phillips – originální vybavení (OE)
2952A
B
Šroub záchytného řemene OE (2)
2952A
C
Podložka záchytného řemene OE (2)
6703
D
Konfigurace pro modely z roku 2014 a novější