SATS MED UPPVÄRMT OCH KYLT SÄTE
941000172021-02-02
ALLMÄNT
Satsnummer
52000462, 52000462DEMO, 52000463, 52000463DEMO, 52100063
Modeller
Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).
Installationskrav
Om ett annat tillbehör redan använder tillbehörskretsens kontakt, se Figur 4 . Då krävs ett "Y"-adapterkablage.
2014–2016 års modeller: Om ett annat tillbehör redan använder tillbehörskretsens kontakt så använder du ett adapterkablage med omkoppling (70264-94A) som du köper separat som en "Y"-adapter.
2017 och senare års modeller: Om ett annat tillbehör redan använder tillbehörskretsens kontakt så använder du ett adapterkablage med omkoppling (69201706) som köpts separat som en "Y"-adapter.
Trike-modeller: Sats med adapterfäste (52100063) köps separat.
2014–2016-modeller: Sats 69200722 måste monteras för att ansluta tillbehörskretsens kontakt under sadeln.
2017 och senare års modeller: Sats 69201599 måste installeras för att ansluta tillbehörskretsens kontakt under sätet.
Uppvärmt och kyld säte är kompatibelt med monteringssatserna 52589-09A och 52300642 för förarryggstöd. Sätet är inte kompatibelt med monteringssatserna 52596-09A och 54099-10 för förarryggstöd.
Elektrisk överbelastning
OBS!
Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)
VARNING
När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)
Sätet kräver upp till 4 A med ström från det elektriska systemet.
Satsinnehåll
Se Figur 11 och Tabell 2 för satsinnehåll.
TA BORT
1. Ta bort passagerarhandtag. Se verkstadshandboken.
2. Demontera sadeln. Se verkstadshandboken.
3. Ta bort packväskan. Se verkstadshandboken.
Borttagning av sadeln
1. Tour-Pak®-modeller: Öppna locket på Tour-Pak. Lyft på framdynan för att komma åt sadelfästet.
2. Se Figur 11 . Ta bort stjärnskruven med låsbricka (A) från baksidan av den nuvarande installerade sadeln. Dra sadeln bakåt för att ta bort den. Behåll skruvarna.
3. Stänkskärmslister: Ta bort stänkskärmslisterna om sådana finns:
a. Täck en vanlig skruvmejsels spets med en tejpbit för att skydda krom och målade ytor.
b. Se Figur 1 . Sätt in skruvmejselns spets mellan infattningen av krom och gummilisten.
c. Bänd upp infattningen. Dra den uppåt och bort från gummilisten.
d. Börja i vardera änden, dra bort gummilisten från skärmen.
e. Rengör med en blandning av 50 procent isopropylalkohol och 50 procent destillerat vatten.
Figur 1. Ta bort stänkskärmslisten
INSTALLERA
Byte av stötfångare
ANMÄRKNING
För Touring-fordon med skydd för packväskor samt för ALLA Trike-fordon gäller att distanser (10300256) inte behöver monteras. Kassera distanserna.
1. Se Figur 2. Ta bort stötfångarna.
a. Ta bort bultarna (1). Behåll.
b. Ta bort stötfångarna (2). Kassera.
c. Montera distanserna (3).
d. Montera Originalutrustning (OE) bultarna (1). Dra åt.
Åtdragning: 43,4–49 N·m (32–36 ft-lbs)
1Bult (2)
2Stötfångare (2)
3Mellanlägg (2)
Figur 2. Borttagning av stötfångare/montering av distanser
Montering av ny sadel och grepprem
ANMÄRKNING
Se Figur 3. 2014 och senare års Trike-modeller: Kräver separat köp av sats med adapterfäste (52100063).
1Skruv
2Sadel
3Adapterfäste
4Sadelflik
Figur 3. Montering av Trike-säte
1. Installera ny grepprem. Se verkstadshandboken.
VARNING
För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du lossa batteriets minuspol (-) innan du fortsätter. (00048a)
2. Följ instruktionerna i instruktionsboken för att ta bort den negativa batterikabeln från batteriet.
3. Se Figur 4. Hitta och ta bort stickkontakten från tillbehörskretsens anslutning (6).
1BCM [242]
2BCM-effekt [259]
3Stöldskyddslarm [142]
4Huvudsäkring [5]
5Batteripulsladdare [281]
6P&A-tillbehör [4] 8-vägs Molex MX150, grå
7DLC [91]
8Säkringsblock [64]
6aOBS! 2017 och senare års modeller: 3-vägskontakten till P&A-tillbehör sitter på motsatt sida. (Visas ej)
Figur 4. 2014–2016: Vänster sidokåpa
4. Placera det uppvärmda och kylda sätets anslutning på undersidan av det nya sätet.
5. Anslut det uppvärmda sätets kontakt till tillbehörskretsens anslutning (6).
6. Se instruktionsboken. Anslut batteriets minuskabel (-).
7. Dra in ledningarna i utrymmet under sätet så att ledningarna inte kläms när sätet är installerat.
8. Kontrollera att säkringshållarens lock sitter ordentligt och är fäst i sätets bas.
9. Se Figur 5 . Om det redan är monterat, så skjuter du sätets bakre del genom greppremmen, framifrån tills springan (2) framtill på undersidan av sätet är bakom sätets fästögla (1) på bränsletankens bakre fäste.
1Bränsletankens fästflik
2Springa på undersidan av sadeln (typisk)
Figur 5. Sätets främre fäste (typiskt)
10. Tryck ner sätet genom ramens mittre rör.
11. Skjut sätet mot fordonets framsida tills bränsletankens fäste hakar fast helt i springan under sätet.
12. Säkra sadeln på bakskärmen med en stjärnskruv (med låsbricka) som avlägsnades under avlägsnande av sadel. Dra åt.
Åtdragning: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Montera sadeln. När sadeln har monterats dra du den uppåt för att se att den sitter ordentligt. Se verkstadshandboken.
14. Montera greppremmen. Se verkstadshandboken.
15. Montera packväskorna på fordonet, om de tagits bort. Se verkstadshandboken. Fäst dem med OE bygelbultar och plana brickor.
ANMÄRKNING
Den formgjutna gummiinsatsen på botten av packväskorna måste passa tätt ihop med packväskans nedre stödskenor.
16. Dra åt den främre packväskans fästbultar. Dra åt.
Åtdragning: 7–11 N·m (62,0–97,4 in-lbs)
FUNKTION
ANMÄRKNING
 • Om sätet värms/kyls medan fordonets motor är avstängd eller körs under normal körhastighet, kan fordonets batteri snabb laddas ur. Detta kan medföra att fordonet senare inte kan startas, och det kan skada det elektriska systemet.
 • För vissa fordon är tillbehörsbrytaren en vippomkopplare som sitter på den inre kåpan. Med tändningen/nyckelomkopplaren på IGNITION eller ACCY, stänger du kretsen till det uppvärmda och kylda sätet genom att flytta tillbehörsbrytaren från OFF till ON.
 • Se instruktionsboken för användning av fordonets tillbehörskrets.
 • Om tillbehörsbrytaren lämnas PÅ och en vridbrytare till sätet lämnas i ett annat läge än AV när fordonet stängs av, så kommer sätet att börja värmas eller kylas när tändningen/nyckelomkopplaren vrids till IGNITION- eller ACCY-läget.
 • Fläktarna är endast i drift när sätet är i kylningsläge och föraren, passageraren eller båda positionerna är inställda på en effektnivå över OFF.
 • Både förar- och passagerarfläktarna startas och stängs av samtidigt.
 • Det är inte normalt att endast en fläkt arbetar åt gången.
 • Fläkthastigheten varierar inte beroende på effektnivåns inställning.
 • Kylstyrkan styrs av strömmen genom värme-/kylelementet snarare än av fläkthastigheten.
 • Det kan ta 2-5 minuter för sätet att uppnå optimal värmeeffekt och 10-20 minuter för den att uppnå optimal kyleffekt.
 • Sätet blåser inte luft på föraren eller passageraren.
 • Vid rengöring är det viktigt att vara försiktig så att du inte drar av vippomkopplarens hölje. Försök inte ta bort vredet eller vippomkopplarens hölje. Dessa artiklar är inte avsedda att underhållas/repareras.
Sätets styrreglage
1. Se Figur 6. Roterande reglage (1,3):
a. Kontrollerar individuell nivåinställning för förar och passagerarzonen.
b. Nivåkontrollerna är oberoende.
c. Spärrarna på reglagen gör att föraren snabbt kan återgå till önskad inställning.
d. Förarreglaget (1) sitter närmast förarens sittplats.
e. Passagerarreglaget (3) sitter närmast passagerarens sittplats.
f. Den lägsta inställningen, den första spärren, stänger AV sittplatsen oavsett inställningen på det andra reglaget, eller värme-/kylreglaget (2).
g. Ytterligare fyra spärrar ökar styrkan för värme- eller kylfunktionsuppsättningen.
2. Se Figur 6. Värme-/kylreglage (2):
a. Tryck på "H" för uppvärmning.
b. Tryck på "C" för kylning.
3. Fläktar:
a. Båda förblir AV när uppvärmning trycks in.
b. Båda förblir PÅ när antingen förare eller passagerare ställs in till en annan nivå än OFF och när "C" trycks in.
c. Båda fläktarna är alltid AV eller PÅ samtidigt.
d. Fläktarna blåser ut spillvärmen från undersidan av värme-/kylelementet i kylläge. Luftvägen går inte genom sittytan.
e. Fläktarna blåser inte luft på föraren eller passageraren.
f. Sätet Fjärringång/utgång – Elektronisk sadelkontroll (RIO-ESC) kör fläktarna i samma hastighet oavsett nivåinställning.
g. Sätet drar stora mängder ström, vilket ändrar fläkthastigheten något.
h. Små förändringar av fläkthastigheten kan höras i omgivningar med låga bullernivåer. Det är normalt.
4. Prestandaegenskaper:
a. Optimal uppvärmning tar 2-5 minuter.
b. RIO-ESC driver uppvärmningen till en inställd temperatur som är baserad på reglagens nivåinställning.
c. Den maximala temperaturer kan inte uppnås under extremt kalla förhållanden på grund av en maximal effektbegränsning i sätet.
d. Optimala kylförhållanden tar mellan 10 och 20 minuter.
e. RIO-ESC driver kylningen som en procentandel av full effekt baserat på reglagens inställning för att maximera nyttan för föraren och passageraren under varierande omgivningstemperaturer.
f. Maximal prestanda beror på ett laddningssystem i gott skick eftersom effekten begränsas av systemspänningen.
g. Prestandan försämras eller stängs av vid ovanligt låg systemspänning. Såsom med nyckeln i tillbehörsläge och när batteriet inte är fulladdat.
h. Värme överförs till och avlägsnas från passageraren genom värmeledning. Valet av kläder påverkar prestandan.
i. Värme-/kylelementen är endast placerade under en del av sittytan där skinkorna har kontakt. Områdena där låren är värms eller kyls inte.
5. Diagnostik:
a. RIO-ESC innehåller tre LED-lampor som syns på baksidan: dessa syns enklast genom att lossa RIO-ESC från sätets bas. Buntbandet på RIO-ESC -kablaget måste bytas om det går sönder.
b. Händelsekoder visas i sekventiell ordning och fortsätter att ordnas så länge ström tillförs sätet. För att verifiera att alla händelsekoder identifieras ska du övervaka LED-lamporna tills samma händelsekod rapporteras en andra gång.
c. Alla händelsekoder rensas vid en avstängnings- och påslagningscykel.
d. Om orsaken till händelsekoden fortfarande är visas efter avstängning och påslagning, så kommer RIO-ESC att ställa in lämplig kod på nytt.
e. Felsökning kan kräva att föraren fysiskt lossar sätet från fordonsramen för att komma åt RIO-ESC utan att koppla bort strömmen.
f. Sätet försöker automatiskt att rensa händelsen när orsaken till händelsen åtgärdas. Processen tar 5-30 sekunder.
g. Koderna fortsätter att visas till strömmens stängs av och slås på, även om sätet kan sjävåterställas och fungerar normalt.
h. Se Tabell 1 för definition av händelsekod.
1Förarreglage
2Reglage för värme/kyla
3Passagerarreglage
Figur 6. Reglage för sätets uppvärmning/kylning
1LED1
2LED2
3LED3
Figur 7. RIO LED-lampor
Tabell 1. Händelsekoder
LED
Blinkar
Kod
Upptäckt
Möjlig orsak
Felsökningsåtgärder
1
1
Intern styrenhetsbrytare A
Övervakad intern felsignal för chip
 • Inre skador eller felfunktion på styrenhet
 • Kontakta återförsäljare
1
2
Intern styrenhetsbrytare B
Övervakad intern felsignal för chip
 • Inre skador eller felfunktion på styrenhet
 • Kontakta återförsäljare
1
3
Intern styrenhetsbrytare C
Övervakad intern felsignal för chip
 • Inre skador eller felfunktion på styrenhet
 • Kontakta återförsäljare
1
4
Intern styrenhetsbrytare D
Övervakad intern felsignal för chip
 • Inre skador eller felfunktion på styrenhet
 • Kontakta återförsäljare
1
5
Överström A
Mät värme-/kylelementets strömförbrukning
 • Inre skador eller felfunktion på styrenhet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Skador på kablage
 • Kontakta återförsäljare
1
6
Underström A
Mät värme-/kylelementets strömförbrukning
 • Kontaktkontinuitet
 • Värme-/kylsäkring utlöst
 • Skada på värme-/kylelement
 • Skador på kablage
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Vrid sadeln till OFF och låt båda sätessektionerna återgå till rumstemperatur i 5 minuter
 • Kontakta återförsäljare
1
7
Överström C
Mät värme-/kylelementets strömförbrukning
 • Inre skador eller felfunktion på styrenhet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Skador på kablage
 • Kontakta återförsäljare
1
8
Underström C
Mät värme-/kylelementets strömförbrukning
 • Kontaktkontinuitet
 • Värme-/kylsäkring utlöst
 • Skada på värme-/kylelement
 • Skador på kablage
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Vrid sadeln till OFF och låt båda sätessektionerna återgå till rumstemperatur i 5 minuter
 • Kontakta återförsäljare
1
9
Överström D
Mät värme-/kylelementets strömförbrukning
 • Inre skador eller felfunktion på styrenhet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Skador på kablage
 • Kontakta återförsäljare
1
10
Underström D
Mät värme-/kylelementets strömförbrukning
 • Kontaktkontinuitet
 • Värme-/kylsäkring utlöst
 • Skada på värme-/kylelement
 • Skador på kablage
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Vrid sadeln till OFF och låt båda sätessektionerna återgå till rumstemperatur i 5 minuter
 • Kontakta återförsäljare
2
1
Fläkt 1 låg hastighet
Uppmätt fläktåterkopplingssignal
 • Fysiskt motstånd (blockering) på fläktblad
 • Kontaktkontinuitet
 • Skador på kablage
 • Avlägsna blockeringen
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
2
Fläkt 2 låg hastighet
Uppmätt fläktåterkopplingssignal
 • Fysiskt motstånd (blockering) på fläktblad
 • Kontaktkontinuitet
 • Skador på kablage
 • Avlägsna blockeringen
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
3
Fläkt 1 hög hastighet
Uppmätt fläktåterkopplingssignal
 • Begränsning av luftflöde
 • Skadad fläkt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
4
Fläkt 2 hög hastighet
Uppmätt fläktåterkopplingssignal
 • Begränsning av luftflöde
 • Skadad fläkt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
5
Fläkt 1 sitter fast
Uppmätt fläktåterkopplingssignal
 • Fysisk blockering på fläktblad
 • Kontaktkontinuitet
 • Skadad fläkt
 • Skador på kablage
 • Avlägsna blockeringen
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
6
Fläkt 2 sitter fast
Uppmätt fläktåterkopplingssignal
 • Fysisk blockering på fläktblad
 • Kontaktkontinuitet
 • Skadad fläkt
 • Skador på kablage
 • Avlägsna blockeringen
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
7
Fläkt 1, överström D
Uppmätt fläktströmflöde
 • Fysiskt motstånd (blockering) på fläktblad
 • Skadad fläkt
 • Skador på kablage
 • Avlägsna blockeringen
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
8
Fläkt 1, underström
Uppmätt fläktströmflöde
 • Begränsning av luftflöde
 • Kontaktkontinuitet
 • Skadad fläkt
 • Skador på kablage
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
9
Fläkt 2, överström
Uppmätt fläktströmflöde
 • Fysiskt motstånd (blockering) på fläktblad
 • Skadad fläkt
 • Skador på kablage
 • Avlägsna blockeringen
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
10
Fläkt 2, underström
Uppmätt fläktströmflöde
 • Begränsning av luftflöde
 • Kontaktkontinuitet
 • Skadad fläkt
 • Skador på kablage
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Byt ut fläkten
 • Kontakta återförsäljare
2
11
Förartemp hög 3
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement över drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet svalna till rumstemperatur
 • Stäng av och sätt på värmningens/kylninges vippreglage
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
2
12
Passagerartemp hög 3
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement över drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet svalna till rumstemperatur
 • Stäng av och sätt på värmningens/kylninges vippreglage
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
1
Förartemp hög 1
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement över drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet svalna till rumstemperatur
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
2
Underspänning 1
Uppmätt ingående kontaktspänning
 • Hög spänning vid säteskontakt
 • Kontrollera att fordonets laddningssystem och fordonets batteri är i gott skick
 • Kontrollera att sätets huvudkontakt är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
3
Överspänning
Uppmätt ingående kontaktspänning
 • Hög spänning vid säteskontakt
 • Kontrollera att fordonets laddningssystem och fordonets batteri är i gott skick
 • Kontakta återförsäljare
3
4
Förare låg temp 1
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement under drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet värmas till rumstemperatur
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
5
Passagerare hög temp 1
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement över drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet svalna till rumstemperatur
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
6
Passagerare låg temp 1
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement under drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet värmas till rumstemperatur
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
8
Passagerar-rereglagenivå hög
Passagerarvredsspänning
 • Kontaktkontinuitet
 • Skapade på omkopplarenhet
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
10
Förar-reglagenivå hög
Förarvredsspänning
 • Kontaktkontinuitet
 • Skapade på omkopplarenhet
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
11
Passagerare temp hög 2
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement över drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet svalna till rumstemperatur
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
12
Förare temp hög 2
Uppmätt temperatur på värme-/kylelementet
 • Skada på värme-/kylelement
 • Värme-/kylelement över drifttemperaturgränsen
 • Kontaktkontinuitet
 • Låt sätet svalna till rumstemperatur
 • Kontrollera att kontakten är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
3
13
Underspänning 2
Uppmätt ingående kontaktspänning
 • Låg spänning vid säteskontakt
 • Kontrollera att fordonets laddningssystem och fordonets batteri är i gott skick
 • Kontrollera att sätets huvudkontakt är ren och helt isatt
 • Kontakta återförsäljare
FELSÖKNING
ANMÄRKNING
 • Om driften inte är som förväntad ska följande steg slutföras.
 • Om uppvärmningen eller kylningen blir obekväm, så sänk nivån genom att vrida vredet mot OFF.
Om fordonet är i rörelse:
1. Växla värme-/kylreglaget, vänta två sekunder innan du återgår till värme- eller kylläge.
2. Om du kör utan passagerare, så vrider passagerarreglaget till OFF.
Om fordonet inte är i rörelse, och motorn är avstängd och batteriet fulladdat:
1. Kontrollera säteskablagets säkring.
a. Om säkringen är öppen byter du ut säkringen mot reservdelen som anges i Tabell 2 . Byt inte ut denna säkring mot en med högre kapacitet.
b. Om säkringen fortsätter att öppnas, kontakta återförsäljare.
2. Manövrera sätet.
a. Behåll strömmen till säteskontakten medan du kommer åt RIO-ESC för att visa händelsekodshistoriken från styrenheten.
b. Eftersom sätet manövrerar förarens och passagerarens värme-/kylelement individuellt och i serie, kan det vara nödvändigt att manövrera enbart förarens, enbart passagerarens, eller i en kombination av båda för att fastställa problemet.
3. Registrera händelsekoder på RIO-ESC .
a. Dessa syns genom att lossa sätet RIO-ESC från sätets bas.
b. Se Figur 7 och Tabell 1 för information om händelsekoder. Flera händelser hänger ihop.
c. Det rekommenderas att fortsätta med följande steg oavsett händelsekod.
4. Inspektera fläktarna visuellt med avseende på funktion och blockeringar.
a. Vidrör inte fläktblad. Fläktblad kan orsaka kroppsskador om de är i drift eller plötslig sätts igång.
b. Stick inte in föremål i fläkten. Detta kan skada fläkten och orsaka kroppsskador om fläkten plötsligt sätts igång.
c. Båda fläktarna drivs när endera vredet är i ett kylläge ovanför off. Vissa händelser stänger av fläktarna.
d. Koppla ur fläktarna innan du avlägsnar en blockering. Fläktarna roterar med litet motstånd när de inte är strömsatta.
5. Om fläktarna är skadade, se avsnittet REPARERA. Installera fläktarna och kontrollera att anslutningarnas genomföringar är på plats innan du ansluter kontakterna.
6. Ställ in båda sätessektionerna på OFF. Stäng av och sätt på strömmen till säteskontakten.
7. Sätt sätet i läget som orsakar problem och notera vad som händer.
a. På sätt säkerställs det att endast ihållande händelser rapporteras.
b. Se Figur 1 för ytterligare felsökningsåtgärder.
ANMÄRKNING
 • Vid inspektion av anslutningskontakter för ansamling av skräp ska du kontrollera att kontakternas packningsytor är rena, att packningarna är installerade och att packningarna sitter på plats innan du sätter i kontakten. Rengör inte kontakter med slipmedel eller vätskor som inte rekommenderas för tennhaltiga kopparkontakter, plast, eller silikongummi.
 • En batteriladdare kan behövas för att förhindra att batteriet laddas ur under felsökningen.
 • Båda värme-/kylsektionerna innehåller en självåterställningssäkring som begränsar driftsförhållanden med höga temperaturer. Om dessa säkringar öppnas, så stängs de när temperaturen återgår till normala driftsnivåer. Det kan ta 3 minuter att rensa medeltemperatur och skuggade förhållanden.
 • En strömsättningscykel definieras som fullständig avstängning av strömmen till sätet. Antingen genom att ta bort och återansluta säteskontakten, eller genom att stänga av fordonet helt för att kontrollera att strömmen till sätet är avslagen.
 • Skador på eller felaktig funktion hos styrenheten en möjlig orsak till alla händelsekoder och anges inte uttryckligen anges i varje post. Felsökningsåtgärder kan kräva hjälp av återförsäljare.
REPARATION
ANMÄRKNING
Innan du byter fläkt ska sätet tas av. Försätt sätet i kylläge för att visuellt inspektera fläktarnas funktion för att verifiera vilken fläkt som inte fungerar.
Förarsidans fläkt är kopplad till kontakten utan randiga ledningar. Passagerarsidans fläkt är kopplad till kontakten med randiga ledningar. När de är korrekt installerade, är fläkt 1 förarsidan medan fläkt 2 är passagerarsidan.
1. Byte av passagerarfläkt.
ANMÄRKNING
Innan du byter fläkt ska sätet tas av. Försätt sätet i kylläge för att visuellt inspektera fläktarnas funktion för att verifiera vilken fläkt som inte fungerar.
a. Ta bort greppremmen och den bakre sätesflikskruven (6).
b. Demontera sadeln. Var försiktig så att du inte drar i ledningsförbindelsen mellan säte och fordon.
c. Koppla bort sätets kablage från fordonet.
d. Avlägsna skruvarna (5). Behåll.
ANMÄRKNING
Notera kabeldragningen med avseende på sätets bas. Koppla bort fläkten från sätets kablage.
e. Installera ersättningsfläkten (3) i sätets bas.
f. Montera skruvarna (5). Dra åt.
Åtdragning: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
ANMÄRKNING
 • Kontrollera att kablarna är dragna på samma sätt som de ursprungliga.
 • Ersätt eventuella buntband (7) som tidigare har avlägsnats.
g. Anslut fläkten till sätets kablage.
h. Anslut sätets kablage (1) till fordonet.
i. Starta fordonet eller försätt det i tillbehörsläge.
j. Se Figur 6. Försätt sätet i kylläge för att verifiera att fläkten fungerar.
k. Montera sadeln. Lyft sadeln uppåt för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. Se verkstadshandboken.
ANMÄRKNING
Stäng AV fordonet innan installationen slutförs på fordonet.
l. Montera den bakre sätesflikskruven (6).
m. Montera greppremmen.
2. Byte av förarkanalsenhet.
ANMÄRKNING
Innan du byter ut kanalen ska du ta bort sätet från fordonet och inspektera kanalen visuellt för att se efter skador. Om kanalen är sprucken eller trasig kan luftflödet läcka direkt till fläkten (förbi kylkretsarna), eller om fläkten inte fungerar som den ska, så byt ut kanal-/fläktenheten.
a. Ta bort greppremmen och den bakre sätesflikskruven.
b. Demontera sadeln. Var försiktig så att du inte drar i ledningsförbindelsen mellan säte och fordon.
c. Koppla bort sätets kablage (1) från fordonet.
d. Ta bort skruvarna (2). Behåll.
ANMÄRKNING
Notera kabeldragningen med avseende på sätets bas. Koppla bort fläkten från sätets kablage.
e. Ta bort kanalenheten (4) från sätet.
f. Anslut den nya kanalenhetens fläktanslutning till kablaget.
g. Installera den nya kanalenheten (4) till sätets bas.
h. Skruva i skruvarna (2). Dra åt.
Åtdragning: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
ANMÄRKNING
 • Installera först sidan mot föraren och vrid sedan baksidan av kanalen på plats, och se till att kablaget hålls fast av fliken på kanalen.
 • Kontrollera att kablarna är dragna på samma sätt som de ursprungliga.
 • Ersätt eventuella buntband (7) som tidigare har avlägsnats.
 • Dra inte åt skruvarna för hårt. För högt åtdragningsmoment kan förstöra gängorna i sätets bas.
i. Anslut sätets kablage (1) till fordonet.
j. Starta fordonet eller försätt det i tillbehörsläge.
k. Se Figur 6. Försätt sätet i kylläge (2) för att verifiera att fläkten fungerar.
l. Montera sadeln. När sadeln har monterats dra du den uppåt för att se att den sitter ordentligt. Se verkstadshandboken.
ANMÄRKNING
Stäng AV fordonet innan installationen slutförs på fordonet.
m. Montera den bakre sätesflikskruven (6).
n. Montera greppremmen.
3. Se Figur 10 och Figur 8 . Byte av RIO-ESC .
a. Ta bort greppremmen och den bakre sätesflikskruven (6).
b. Demontera sadeln. Var försiktig så att du inte drar i ledningsförbindelsen mellan säte och fordon.
c. Koppla bort sätets kablage (1) från fordonet.
d. Ta bort buntbandet (7) intill RIO-ESC (10). Kassera.
e. Böj försiktigt tillbaka RIO-ESC s fästflik (9) på sätets bas med hjälp av en skruvmejsel medan du drar ut RIO-ESC (10) ur springan i sätets bas.
f. För låset på kablageanslutningen (8) till olåst läge.
g. Tryck bestämt in kontaktens fästflik så att kablaget kan kopplas bort från RIO-ESC (10).
h. Se Figur 9. Med hjälp av en 50:50 blandning av isopropyl/vatten rengör den bakre ytan på RIO-ESC och låt ytan torka fullständigt innan du fäster skumblock.
i. Se Figur 9. Ta bort underlag från skumblock (13) och applicera på baksidan av RIO-ESC (10) under LED-lampor.
j. Anslut nyRIO-ESC (10) till kablaget (8).
k. För låset på kablaget (8) till låst läge.
l. För in RIO-ESC (10) i springan i sätets bas tills RIO-ESC -fästfliken (9) på sätets bas låser RIO-ESC på plats.
m. Fäst det nya buntbandet (7) mellan kablaget (8) och sätets bas intill RIO-ESC (10).
n. Anslut sätets kablage (1) till fordonet.
o. Starta fordonet eller försätt det i tillbehörsläge.
p. Se Figur 6. Försätt sätet i kylläge för att verifiera att fläkten fungerar.
q. Montera sadeln. När du har monterat sadeln: Lyft upp sadeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. Se verkstadshandboken.
ANMÄRKNING
Stäng AV fordonet innan installationen slutförs på fordonet.
r. Montera den bakre sätesflikskruven.
s. Montera greppremmen.
1Sätets kablage
2Kanalskruv (3)
3Fläkt (2)
4Kanal
5Fläktskruv (4)
6Sadelflik
7Buntband (3)
8RIO-ESC -kablage
9RIO-ESC -fästflik
10RIO-ESC
11Säkring, sätets kablage
12Fästklämma (3)
Figur 8. Uppvärmt/kylt säte
10RIO
13Skumblock
Figur 9. Montera skumblock på RIO
1Låst
2Upplåst
Figur 10. RIO anslutning låst/olåst läge
RESERVDELAR
Figur 11. Reservdelar: Uppvärmd sadel
Tabell 2. Tabell över reservdelar
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Säte (vanligt mönster visas)
Säljs ej separat
2
Passagerarhandtag
52400296
3
Mellanlägg (2)
10300256
Se Figur 8 för följande artiklar:
2
Skruv, kanal (3)
10200557
3
Fläkt (2)
26800204
4
Kanalenhet
52000488
7
Buntband (3)
10006
5
Skruv, fläkt (4)
10201028
10
41000740
11
Säkring, sätets kablage
69200293
12
Fästklämma (3)
10177
13
Skumblock (Se Figur 9 )
52000635
Komponenter som nämns i texten men som inte ingår i satsen:
A
Ursprunglig krysspårskruv
2952A
B
OE-skruv för grepprem (2)
2952A
C
OE-bricka för grepprem (2)
6703
D
Konfiguration för 2014 och senare modeller