Brandstofniveausensorset XL
J055412014-09-11
ALGEMEEN
Setnummer
61200008A
Modellen
Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
INSTALLEREN
Brandstofniveausensor installeren
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
WAARSCHUWING
Het hogedrukbrandstofsysteem moet worden ontlucht voordat u de toevoerleiding loskoppelt om wegspuiten van brandstof te voorkomen. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00275a)
WAARSCHUWING
Wanneer onderdelen worden losgemaakt van de brandstofpomp/filters/brandstofpeilzender kan er benzine uitlopen. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. Verwijder eventueel gemorste brandstof onmiddellijk met een doek en gooi deze op een geschikte manier weg. (00273a)
1. Raadpleeg de servicehandleiding en tap de benzine uit de onder hoge druk staande brandstoftoevoerslang af. Neem vervolgens de brandstoftoevoerslang los van de brandstofpompmodule.
2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder het zadel en de hoofdzekering.
3. Raadpleeg de servicehandleiding en verwijder de brandstoftank.
4. Raadpleeg de servicehandleiding en verwijder de brandstofpomp.
5. Raadpleeg de servicehandleiding en verwijder de zender laag brandstofniveau.
6. Zie Afbeelding 1. Monteer de nieuwe sensor als volgt:
a. Monteer de brandstofniveausensor in de brandstofpompmodule zoals is afgebeeld. Plaats de onderzijde in de montage-opening (4) in de brandstofpomp.
b. Houd de brandstofniveausensor tegen de bevestigingslip. Kijk naar de opening tussen de brandstofslang en de sensor. De opening moet minstens 1,5 mm (0.06 in) zijn. Draai, wanneer de opening te klein is of wanneer de brandstofslang tegen de brandstofniveausensor aankomt, het brandstoffilter ongeveer 3,3 mm (0.13 in) om de brandstofslang weg te draaien van de brandstofniveausensor. Wanneer de opening nog steeds te klein is, verwijder dan de brandstofniveausensor en buig de montagelip enigszins weg van de brandstofslang tot de opening voldoende groot is.
c. Controleer de opening tussen de brandstofniveausensor en de brandstofpompbedrading. De opening moet minstens 1,5 mm (0.06 in) zijn. Verplaats zo nodig de bedrading met een stomp voorwerp, bijvoorbeeld een schroevendraaier.
d. Bevestig de brandstofniveausensor met de bout (3) op de brandstofpomp. Zet de bout voldoende vast om de brandstofniveausensor tegen de bevestigingslip te drukken.
e. Leid de bedrading van de brandstofniveausensor onder de brandstofslang door en sluit de brandstofniveausensor aan op de stekker van de schakelaar laag brandstofniveau op de brandstofpompmodule. Ge­bruik zo nodig de jumperdraadboom ( Afbeelding 3 , onderdeel 3).
f. Zie Afbeelding 2. Zet de bedrading en de stekkers van de brandstofpomp vast.
1Brandstofniveausensor
2Stekker van brandstofniveausensor
3Bout
4Montagelocatie van de brandstofniveausensor
Afbeelding 1. Brandstofniveausensor installeren
Afbeelding 2. Zet de bedrading en de stekkers van de brandstofpomp vast
7. Raadpleeg de servicehandleiding en plaats de brandstofpomp en de nieuwe pakking uit de set.
8. Monteer de jumperdraad (8) als volgt:
a. Zoek de stekker van de weerstand van de brandstofniveausensor [200B] op, tussen het oliereservoir en het frame bij de zadelpan.
b. Maak de weerstand van de brandstofniveausensor [200A] los van de stekker [200B].
c. Monteer de jumperdraad (8) in holte 1 en 2 van het pinhuis (7) en gebruik de afdichtpen (6) om de resterende holte 3 af te sluiten.
d. Monteer het pinhuis met jumperdraad (8) in stekker [200B].
9. Bevestig de draadboom van de brandstofmeter en de oranje draad met kabelbinders (4) aan de hoofddraadboom. Wikkel overtollige draad op en zet deze vast.
10. Raadpleeg de servicehandleiding en monteer de brandstoftank.
11. Raadpleeg de servicehandleiding en plaats de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
12. Raadpleeg de servicehandleiding en bevestig het zadel.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen voor brandstofmeter, Sportster
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Pakking, brandstofpompdeksel
75301-07
2
Sensor, brandstofmeter
61200040
3
Draadboom, jumper
70449-09
4
Kabelbinder (5)
10181
5
Bout, Sems
2492
6
Afdichtpen (3)
72473-07
7
Pinhuis
72511-07BK
8
Jumperdraadboom, brandstofmeter
Niet afzonderlijk verkrijgbaar