FCC-huomautukset
HUOMAUTUS
Sellaisten muutosten tekeminen tähän tuotteeseen, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattaa mitätöidä tuotteen käyttöoikeuden.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n määräyksissä (FCC Rules, Part 15, Subpart B) luokan B digitaalilaitteille määritettyjen raja-arvojen mukainen. Nämä raja-arvot antavat riittävän häiriösuojan asuinympäristöissä. Tämä tuote tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista säteilyä, ja mikäli tuotetta ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei ole kuitenkaan varmaa, että kaikissa tilanteissa vältyttäisiin häiriöiltä. Jos tämä tuote aiheuttaa vahingollista häiriötä radio- tai televisiolähetysten vastaanottoon, mikä voidaan havaita kytkemällä tuote pois toiminnasta ja sitten uudelleen toimintaan, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön seuraavilla tavoilla.
 1. Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai muuta sen paikkaa.
 2. Siirrä tuote ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
 3. Kytke tämä tuote eri virtapiiriin kuin johon vastaanotin on kytketty.
 4. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai ammattitaitoiselta radio- ja televisioasentajalta.
Vastaanottimen asennus
 1. Irrota virtajohto tallinoven ohjausyksiköstä, jotta ovi ei pääse liikkumaan asennuksen aikana.
 2. Etsi tallista pistorasia, jossa ei ole virtakytkintä ja joka sijaitsee korkeimmalla ja/tai lähimpänä tallin etuosaa.
 3. HUOMAUTUS
  • Jotkin ovenavausjärjestelmät voivat edellyttää, että Harley-Davidson-vastaanotin kytketään tietyn vähimmäisetäisyyden päähän ovenavausyksiköstä. Jos Harley-Davidson-vastaanotin kytketään liian lähelle alkuperäistä ovenavausjärjestelmän vastaanotinta, kummankin vastaanottimen tehokas käyttöetäisyys voi lyhentyä selvästi.
  • Ovenavausjärjestelmä ei ehkä toimi teräksestä valmistetuissa rakennuksissa.
 4. Kytke kauko-ohjattavan ovenavausjärjestelmän Harley-Davidson-vastaanottimen johtojen paljaat päät niihin liittimiin, jotka aktivoivat ovenavausjärjestelmän ohjausyksikön. Sijainti on jokin näistä:
  1. Olemassa oleva seinään asennettu käsikäyttöinen ovenavauspainike.
  2. Ovenavausjärjestelmän ohjausyksikkö, johon ovenavauspainike on kytketty.
 5. HUOMAUTUS
  • Katso liittimien sijainti ja kytkentäohjeet ovenavausjärjestelmän valmistajan toimittamista ohjeista.
  • Älä irrota alkuperäisiä johtoja ovenavauspainikkeen tai ohjausyksikön liittimistä.
 6. Vedä vastaanottimen johdot valittuun pistorasiaan.
 7. Katso Kuva 1. Kiinnitä vastaanottimen johtojen liitin pistorasiaan (1) vastaanottimen takaosassa.
 8. Kytke vastaanotin valittuun pistorasiaan.
 9. Kytke autotallin oven vetolaite takaisin pistorasiaan.
 10. Varmista seinään asennetun ovenavauspainikkeen toimivuus painamalla painiketta.
Vastaanottimen ja lähettimen ohjelmoiminen
Vastaanotin on ohjelmoitava vastaanottamaan lähettimen käyttämää taajuutta. Ohjelmoinnissa saatetaan tarvita kahta henkilöä, jos vastaanotin ja lähetin ovat etäällä toisistaan.
 1. Tarkista, että Harley-Davidson-vastaanottimen etupaneelin punainen virtamerkkivalo palaa.
 2. Katso Kuva 1. Pidä Harley-Davidson-vastaanottimen asetuspainiketta (3) painettuna. LED-valo (2) vilkkuu jatkuvasti asetuspainikkeen painamisen aikana.
 3. Paina pysäytyskytkin AJA-asentoon. Vaihda valoa valonvaihtokytkimellä seuraavassa esitetyssä järjestyksessä. Kun vastaanotin vastaanottaa signaalin lähettimestä, lähettimen LED-valo sammuu.
  1. Aloita lähivalosta, vaihda kaukovaloon ja sitten takaisin lähivaloon.
  2. Aloita kaukovalosta, vaihda lähivaloon ja sitten takaisin kaukovaloon.
 4. Paina vastaanottimen asetuspainiketta.
 5. HUOMAUTUS
  Poista kaikki esteet lähettimen ja vastaanottimen välistä ennen ovenavauksen toimivuuden testaamista.
 6. Testaa ovenavauksen, kaukovalon ja lähivalon toimivuus.
 7. HUOMAUTUS
  Kun lähetin aktivoituu ajovalokytkintä käytettäessä, lähettimen punainen LED-valo syttyy yhden sekunnin ajaksi. Tämä ilmaisee, että lähetin toimii oikein.
 8. Paina pysäytyskytkin POIS päältä.
1Johtoliitin/vastake
2LED
3Asetuspainike
Kuva 1. Tallinoven avausjärjestelmän vastaanotin